Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R1008

În vigoare de la 31.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1008/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 24 septembrie 2008
privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în
Comunitate (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) O serie de modificări substanţiale umează să fie aduse Regulamentelor (CEE) nr. 2407/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind licenţele operatorilor de transport aerian(4), (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare(5) şi (CEE) nr. 2409/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind tarifele serviciilor aeriene pentru transportul de pasageri şi de marfă(6). Din raţiuni de claritate, regulamentele menţionate ar trebui să fie reformate şi consolidate într-un regulament unic.

(2) Pentru a asigura o aplicare mai eficientă şi consecventă a legislaţiei comunitare care reglementează piaţa internă din domeniul aviaţiei se impun o serie de adaptări ale cadrului juridic actual.

(3) Recunoscând corelarea posibilă dintre sănătatea financiară a unui transportator aerian şi siguranţă, ar trebui să se instituie o supraveghere mai riguroasă a situaţiei financiare a transportatorilor aerieni.

(4) Având în vedere importanţa tot mai mare a transportatorilor aerieni care deţin baze operaţionale în mai multe state membre şi necesitatea de a asigura o supraveghere eficientă a acestor transportatori aerieni, acelaşi stat membru ar trebui să fie responsabil atât pentru controlul certificatului de operator aerian, cât şi al licenţei de operare.

(5) Pentru asigurarea unei supravegheri coerente a respectării cerinţelor pentru licenţele de operare ale tuturor transportatorilor aerieni comunitari, autorităţile responsabile cu acordarea licenţelor ar trebui să realizeze evaluări periodice ale situaţiei financiare a transportatorilor aerieni comunitari. Prin urmare, aceştia din urmă ar trebui să furnizeze informaţii suficiente cu privire la situaţia lor financiară, în special în cursul primilor doi ani de existenţă, deoarece această perioadă este una deosebit de importantă pentru supravieţuirea unui transportator aerian pe piaţă. Pentru a evita o denaturare a concurenţei ca efect al aplicării diferite a normelor la nivel naţional, este necesar să se consolideze supravegherea financiară a tuturor transportatorilor aerieni comunitari de către statele membre.

(6) În vederea reducerii riscurilor pentru pasageri, transportatorii aerieni comunitari care nu îndeplinesc cerinţele pentru păstrarea unei licenţe de operare valabile nu ar trebui să fie autorizaţi să îşi continue activitatea. În asemenea cazuri, autoritatea competentă pentru acordarea licenţelor ar trebui să retragă sau să suspende licenţa de operare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...