Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 90/2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe (Versiune reformată) Număr celex: 32008L0090

În vigoare de la 08.10.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/90/CE A CONSILIULUI
din 29 septembrie 2008
privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer
destinat producţiei de fructe (Versiune reformată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulţire de plante fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe(2) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(3). Având în vedere faptul că noi modificări urmează să fie aduse respectivei directive, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate.

(2) Producţia de fructe ocupă un loc important în agricultura Comunităţii.

(3) Rezultatele satisfăcătoare ale culturii fructifere depind, în mare măsură, de calitatea şi starea fitosanitară a materialului folosit pentru înmulţirea lor şi a materialului de plantare fructifer destinat producţiei de fructe.

(4) Existenţa unor condiţii armonizate la nivel comunitar asigură cumpărătorilor de pe teritoriul Comunităţii achiziţionarea unui material de înmulţire şi plantare fructifer într-o stare fitosanitară bună şi de bună calitate.

(5) În măsura în care se referă la aspectele fitosanitare, aceste condiţii armonizate trebuie să fie în concordanţă cu dispoziţiile Directivei 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate(4).

(6) Se consideră oportună stabilirea unor norme comunitare pentru genurile şi speciile de plante fructifere care au o importanţă economică deosebită în Comunitate, prin intermediul unei proceduri comunitare care să permită adăugarea ulterioară de genuri şi specii noi pe lista cuprinzând genurile şi speciile cărora li se aplică prezenta directivă. Genurile şi speciile de pe listă ar trebui să fie cele cultivate pe scară largă în statele membre şi al căror material de înmulţire şi/sau material de plantare fructifer dispune de o piaţă importantă care acoperă mai mult de un stat membru.

(7) Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind aspectele fitosanitare cuprinse în Directiva 2000/29/CE, nu este adecvată aplicarea normelor comunitare privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer în cazul în care se demonstrează că aceste produse sunt destinate exportului către ţări terţe, dat fiind că normele aplicabile în respectivele ţări pot fi diferite de cele cuprinse în prezenta directivă.

(8) Din motive de claritate, ar trebui stabilite definiţiile necesare. Definiţiile respective ar trebui să se bazeze pe progresul tehnic şi ştiinţific şi să acopere termenul în cauză într-o manieră completă şi clară, în vederea facilitării armonizării pieţei interne, ţinând cont de toate noile oportunităţi ale pieţei şi de toate noile procese utilizate pentru producţia de material de înmulţire. Definiţiile respective ar trebui să fie armonizate cu cele adoptate pentru comercializarea altor tipuri de material de înmulţire care fac obiectul legislaţiei comunitare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...