Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 767/2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS) Număr celex: 32008R0767

În vigoare de la 13.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 767/2008 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 9 iulie 2008
privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul
de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă
şedere (Regulamentul VIS)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) şi articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Instituirea, pe baza concluziilor Consiliului din 20 septembrie 2001 şi a concluziilor Consiliului European de la Laeken din decembrie 2001, de la Sevilla din iunie 2002, de la Salonic din iunie 2003 şi de la Bruxelles dintre martie 2004, a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS) reprezintă una din iniţiativele cruciale în cadrul politicilor Uniunii Europene orientate către crearea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(2) Decizia 2004/512/CE a Consiliului din 8 iunie 2004 de instituire a Sistemului de informaţii privind vizele (VIS)(2) a instituit VIS ca un sistem de schimb de date privind vizele între statele membre.

(3) În prezent, este necesar să se definească obiectivul, funcţionalităţile şi responsabilităţile VIS, precum şi să se stabilească condiţiile şi procedurile pentru schimbul de date privind vizele între statele membre, în scopul facilitării examinării cererilor de viză şi a deciziilor aferente, luând în considerare orientările pentru dezvoltarea VIS adoptate de Consiliu la 19 februarie 2004, iar Comisia trebuie să fie împuternicită să instituie VIS.

(4) Pe durata unei perioade de tranziţie, Comisia ar trebui să-şi asume responsabilitatea administrării operaţionale a VIS central, a interfeţelor naţionale şi a anumitor aspecte ale infrastructurii de comunicaţii dintre VIS central şi interfeţele naţionale.

Pe termen lung şi în urma unei evaluări de impact cuprinzând o analiză aprofundată a alternativelor din perspectivă financiară, operaţională şi organizatorică, precum şi a propunerilor legislative ale Comisiei, ar trebui înfiinţată o autoritate de administrare permanentă, căreia să-i revină această responsabilitate; perioada de tranziţie ar trebui să dureze cel mult cinci ani, cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(5) VIS ar trebui să conducă la îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicii comune în materie de vize, a cooperării la nivel consular şi a consultărilor care au loc între autorităţile centrale responsabile în domeniul vizelor, prin facilitarea schimbului de date între statele membre cu privire la cererile de viză şi la deciziile aferente, pentru a facilita procedura privind cererile de viză, pentru a preveni fenomenul de "visa shopping" şi pentru a înlesni combaterea fraudei şi controalele la punctele de trecere a frontierelor externe şi de pe teritoriul statelor membre; VIS ar trebui, de asemenea, să ajute la identificarea tuturor persoanelor care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare, de şedere sau de rezidenţă pe teritoriul statelor membre, să faciliteze aplicarea Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi a mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe(3) şi să contribuie la prevenirea ameninţărilor la adresa siguranţei interne a oricăruia dintre statele membre.

(6) Prezentul regulament se bazează pe acquis-ul referitor la politica comună în materie de vize. Datele care urmează a fi prelucrate de VIS ar trebui să fie definite pe baza datelor cuprinse în formularul comun de cerere de viză, introdus prin Decizia 2002/354/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind adaptarea părţii III şi crearea unei anexe 16 la Instrucţiunile consulare comune(4), precum şi de informaţiile care figurează pe autocolantul de viză prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză(5).

(7) VIS ar trebui să fie conectat la sistemele naţionale ale statelor membre, pentru a le permite autorităţilor competente din cadrul acestora să prelucreze datele cu privire la cererile de viză şi la vizele eliberate, refuzate, anulate, retrase sau prelungite.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...