Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 763/2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0763

În vigoare de la 13.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 763/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 9 iulie 2008
privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Comisia (Eurostat) trebuie să deţină date suficient de sigure, detaliate şi comparabile referitoare la populaţie şi locuinţe, pentru a permite Comunităţii să îşi îndeplinească sarcinile ce i-au fost atribuite, în special prin articolele 2 şi 3 din tratat. La nivel comunitar trebuie asigurată o comparabilitate suficientă cu privire la metodologie, definiţii şi programul datelor statistice şi al metadatelor.

(2) Datele statistice periodice referitoare la populaţie şi la principalele caracteristici familiale, sociale, economice şi privind locuinţele ale persoanelor sunt necesare pentru studiul şi definirea politicilor regionale, sociale şi de mediu, care afectează anumite sectoare ale Comunităţii Europene. În special, este nevoie să se colecteze informaţii detaliate cu privire la locuinţe pentru a sprijini diverse activităţi în Comunitatea Europeană, cum ar fi promovarea incluziunii sociale şi monitorizarea coeziunii sociale la nivel regional, protecţia mediului sau promovarea eficienţei energetice.

(3) Având în vedere evoluţiile metodologice şi tehnologice, ar trebui identificate cele mai bune practici şi ar trebui sprijinită consolidarea surselor şi a metodologiilor datelor utilizate în recensămintele din statele membre.

(4) Datele utilizate ar trebui să se refere la acelaşi an de referinţă, astfel încât să se asigure comparabilitatea datelor furnizate de statele membre şi să se elaboreze sinteze fiabile la nivelul Comunităţii.

(5) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare(2), care reprezintă cadrul de referinţă pentru prevederile prezentului regulament, este necesar ca ansamblul de statistici să fie conform principiilor de imparţialitate, în special obiectivitate şi independenţă ştiinţifică, transparenţă, credibilitate, pertinenţă, eficienţa costurilor şi confidenţialitate statistică.

(6) Transmiterea de date care fac obiectul confidenţialităţii statistice este reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 şi Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene(3). Măsurile care sunt adoptate în conformitate cu respectivele regulamente asigură protecţia fizică şi logistică a datelor confidenţiale şi faptul că nu are loc nici o divulgare ilegală şi nici o utilizare în alte scopuri decât statistice atunci când statisticile comunitare sunt realizate şi difuzate.

(7) La realizarea şi difuzarea statisticilor comunitare în temeiul prezentului regulament, autorităţile naţionale şi comunitare de statistică ar trebui să ia în considerare principiile prevăzute în Codul comunitar al bunelor practici statistice adoptat la 24 februarie 2005 de Comitetul pentru programul statistic, instituit prin Directiva 89/382/CEE, Euratom a Consiliului(4) şi ataşat recomandării Comisiei privind independenţa, integritatea şi responsabilitatea autorităţilor statistice naţionale şi comunitare.

(8) Deoarece obiectivele prezentului regulament, şi anume colectarea şi compilarea statisticilor comunitare comparabile şi complete referitoare la populaţie şi locuinţe, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, din cauza absenţei caracteristicilor statistice şi a cerinţelor calitative comune, şi pot fi realizate mai bine la nivelul Comunităţii, prin intermediul unui cadru statistic comun, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...