Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 654/2008 privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în elaborarea raportului anual cu privire la planul de control naţional multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 3756] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0654

În vigoare de la 09.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 24 iulie 2008
privind liniile directoare pentru asistarea statelor membre în
elaborarea raportului anual cu privire la planul de control naţional
multianual integrat prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului
[notificată cu numărul C(2008) 3756]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2008/654/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor(1), în special articolul 44 alineatul (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stabileşte reguli generale pentru efectuarea controalelor oficiale de către Comunitate sau de către autoritatea competentă din statele membre pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana animalelor şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.

(2) În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, reglementarea nu trebuie să aducă atingere prevederilor comunitare specifice cu privire la controalele oficiale.

(3) Articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca fiecare stat membru să elaboreze un plan unic de control naţional multianual integrat pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare(2), a normelor de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor şi a articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 ("planul de control naţional").

(4) Scopul planurilor de control naţionale este, de asemenea, acela de a stabili o bază solidă pentru desfăşurarea controalelor comunitare în statele membre.

(5) Articolul 27a din Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate(3) prevede că articolele 41 până la 46 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind planurile de control naţionale, rapoartele anuale şi controalele Comunităţii în statele membre şi în ţări terţe trebuie aplicate, după caz, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a respectivei directive.

(6) Articolul 43 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor orientări care să încurajeze adoptarea celor mai bune practici la toate nivelurile sistemelor de control.

(7) Articolul 43 alineatul (1) litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede elaborarea de către Comisie a unor linii directoare care să stabilească structura şi conţinutul în informaţii al rapoartelor anuale prevăzute la articolul 44 din respectivul regulament.

(8) Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede ca statele membre să prezinte Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a planului de control naţional. Respectivul raport trebuie să fie prezentat anual începând după un an de la punerea în aplicare a planurilor de control naţionale. În plus, articolul 44 alineatul (1) stabileşte informaţiile care trebuie să fie furnizate de rapoartele anuale.

(9) Articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 stipulează că informaţiile care trebuie incluse în rapoartele anuale trebuie să ţină seama de liniile directoare care urmează a fi elaborate de către Comisie în scopul de a promova o prezentare corespunzătoare a rapoartelor în cauză. Liniile directoare nu sunt obligatorii, dar oferă statelor membre o asistenţă utilă punerii în aplicare a respectivului regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...