Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 71/2008 privind identificarea şi înregistrarea porcinelor (versiune codificată) Număr celex: 32008L0071

În vigoare de la 08.08.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/71/CE A CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind identificarea şi înregistrarea porcinelor
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 92/102/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1992 privind identificarea şi înregistrarea animalelor(2) a fost modificată de mai multe ori(3) şi în mod substanţial. Este necesar, din motive de claritate şi de coerenţă, să se codifice directiva menţionată.

(2) În temeiul dispoziţiilor articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne(4), animalele destinate schimburilor intracomunitare trebuie identificate în conformitate cu cerinţele normelor comunitare şi înregistrate astfel încât să permită identificarea exploataţiei, a centrului sau a organismului de origine sau de tranzit. Înainte de 1 ianuarie 1993, aceste sisteme de identificare şi de înregistrare au trebuit să fie extinse la circulaţia animalelor pe teritoriul fiecărui stat membru.

(3) În conformitate cu articolul 14 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenind din ţări terţe introduse în Comunitate(5), identificarea şi înregistrarea animalelor, prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 90/425/CEE, cu excepţia animalelor destinate sacrificării şi a ecvideelor înregistrate, trebuie efectuate după realizarea controalelor menţionate anterior.

(4) Este necesar să se garanteze un schimb rapid şi eficient de informaţii între statele membre pentru aplicarea corectă a prezentei directive. Anumite dispoziţii comunitare au fost prevăzute, pe de o parte, prin Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol(6) şi, pe de altă parte, prin Directiva 89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 1989 privind asistenţa reciprocă pe care autorităţile administrative ale statelor membre şi-o acordă şi cooperarea dintre acestea şi Comisie pentru a asigura punerea în aplicare a legislaţiei în sectorul veterinar şi zootehnic(7).

(5) Deţinătorii de animale ar trebui să păstreze registre actualizate în ceea ce priveşte animalele din exploataţiile lor. Persoanele implicate în schimburile comerciale cu animale ar trebui să înscrie în registre tranzacţiile efectuate. Autoritatea competentă ar trebui să aibă acces, la cerere, la aceste registre.

(6) Pentru a permite reconstituirea rapidă şi exactă a circulaţiei animalelor, animalele ar trebui să poată fi identificate. O decizie ar trebui adoptată la o dată ulterioară pentru a determina natura mărcii şi, până la adoptarea respectivei decizii, sistemele naţionale de identificare ar trebui păstrate pentru mişcările care se limitează la piaţa naţională.

(7) Ar trebui prevăzută posibilitatea derogării de la cerinţele în materie de marcare în cazul animalelor transportate dintr-o exploataţie direct la abator. Cu toate acestea, animalele respective ar trebui identificate întotdeauna astfel încât să se poată stabili exploataţia de origine.

(8) Ar trebui prevăzută posibilitatea derogării de la obligativitatea înregistrării deţinătorilor de animale păstrate în scopuri personale şi, pentru a putea fi luate în considerare anumite cazuri speciale, posibilitatea derogării de la procedurile de ţinere a registrelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...