Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 627/2008 privind o perioadă de tranziţie pentru activităţile de audit ale auditorilor şi entităţilor de audit din anumite ţări terţe [notificată cu numărul C(2008) 3942] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0627

În vigoare de la 31.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 29 iulie 2008
privind o perioadă de tranziţie pentru activităţile de audit ale
auditorilor şi entităţilor de audit din anumite ţări terţe
[notificată cu numărul C(2008) 3942]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2008/627/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului(1), în special articolul 46 alineatul (2),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autorităţile competente ale statelor membre au obligaţia de a înregistra auditorii şi entităţile de audit din terţe ţări care efectuează un audit legal la anumite societăţi constituite în afara Comunităţii ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată în interiorul Comunităţii. Articolul 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE obligă statele membre să supună auditorii şi entităţile de audit înregistraţi din ţări terţe sistemelor acestora de supraveghere, de asigurare a calităţii, de investigaţii şi sancţiuni.

(2) În temeiul articolului 46 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, Comisia are obligaţia, în colaborare cu statele membre, să evalueze echivalenţa sistemelor de supraveghere, de asigurare a calităţii şi de investigaţii şi sancţiuni ale ţărilor terţe, şi să decidă în acest sens. Dacă aceste sisteme sunt recunoscute ca echivalente, statele membre pot excepta auditorii şi entităţile de audit din ţările terţe de la cerinţele enunţate la articolul 45 din directivă, pe bază de reciprocitate.

(3) Comisia a efectuat o evaluare preliminară a cadrului de reglementare a auditului în ţările terţe relevante, cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor (EGAOB). Cu toate acestea, evaluările nu au permis adoptarea deciziilor finale de echivalenţă, dar au oferit o imagine preliminară privind stadiul cadrului de reglementare a auditului în ţările terţe în cauză. Unele ţări terţe au un sistem de supraveghere publică,deşi, pentru moment, nu există suficiente informaţii referitoare la sistem pentru a fi luată decizia finală privind echivalenţa. Alte ţări terţe nu au încă asemenea sisteme de supraveghere publică, dar au un cadru de reglementare privind auditul care oferă o perspectivă de migrare spre acest sistem.

(4) Având în vedere necesitatea de a se efectua evaluări suplimentare pentru a se adopta decizia finală de echivalenţă a reglementărilor privind auditul în vigoare în ţările membre, este oportun să se ia o decizie care să prevadă o perioadă de tranziţie cu privire la auditorii şi entităţile de audit din ţările terţe respective, pentru a permite efectuarea acestor evaluări. Prin urmare, pe parcursul acestei perioade, statele nu ar trebui să adopte decizii de echivalenţă la nivel naţional.

(5) Deoarece este necesar să se protejeze investitorii, pe parcursul perioadei de tranziţie, auditorilor şi entităţilor de audit vizate din ţările terţe respective ar trebui să le fie permisă continuarea activităţilor de audit fără a fi înregistraţi în temeiul articolului 45 din Directiva 2006/43/CE, numai dacă auditorii şi entităţile de audit oferă informaţii cu privire la ei înşişi, la standardele de audit şi cerinţele de independenţă pe care le îndeplinesc atunci când efectuează activităţi de audit. În acest scop vor fi utile, de asemenea, informaţii privind rezultatele verificărilor individuale de asigurare a calităţii.

(6) În aceste condiţii, auditorii şi entităţile de audit din ţările terţe respective ar trebuie să fie în măsură să îşi continue activităţile legate de rapoartele de audit referitoare la conturile anuale şi conturile consolidate pentru anii financiari din perioada 29 iunie 2008-1 iulie 2010. În mod corespunzător, pe durata acelei perioadei de tranziţie, autorităţile competente menţionate la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE ar trebui să fie în măsură să înregistreze auditorii şi entităţile de audit respective. Cu toate acestea, prezenta decizie nu ar trebui să afecteze drepturile statelor membre de a aplica sistemele proprii de investigaţii şi sancţiuni.

(7) Faptul că auditorii şi entităţile de audit din ţările terţe îşi pot continua, în temeiul prezentei decizii, activităţile de audit în legătură cu societăţile menţionate la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE nu ar trebui să împiedice statele membre să încheie acorduri de cooperare între autorităţile competente ale unui stat membru şi autorităţile competente ale unei ţări terţe privind verificările individuale de asigurare a calităţii.

(8) Comisia ar trebui să verifice în timp util funcţionarea dispoziţiilor tranzitorii. Dacă, în acel moment, ţările terţe în cauză nu deţin un sistem public de supraveghere publică, ar trebui stabilit dacă autorităţile competente ale acestor ţări s-au angajat în mod public faţă de Comisie să îndeplinească criteriile de echivalenţă fondate pe articolele 29, 30 şi 32 din Directiva 2006/43/CE şi dacă este necesară o perioadă de tranziţie suplimentară.La sfârşitul perioadei de tranziţie, Comisia poate lua decizii privind echivalenţa reglementărilor privind auditul din ţările terţe în cauză. În plus, Comisia ar trebui să examineze dacă autorităţile competente din statele membre au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea de către astfel de ţări terţe. Ulterior, statele membre sunt cele care decid în conformitate cu articolul 46 din Directiva 2006/43/CE, pe bază de reciprocitate, dacă cerinţele articolului 45 alineatele (1) şi (3) nu trebuie să fie aplicate sau trebuie să fie modificate în legătură cu auditorii sau entităţile de audit din ţările terţe recunoscute ca echivalente.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare în domeniul auditului,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...