Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 57/2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0057

În vigoare de la 18.07.2008 până la 16.06.2020, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Directivă nr. 797/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/57/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 17 iunie 2008
privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 71 şi 156,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1) Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (3) şi Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional (4) au fost modificate în mod substanţial prin Directiva 2004/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (5). Pentru că se introduc în prezent noi amendamente, este recomandabil ca, în interesul clarităţii, directivele să fie reformate şi, în interesul simplificării, dispoziţiile acestora să fie contopite într-un singur instrument.

(2) Pentru a permite cetăţenilor Uniunii, operatorilor economici, precum şi autorităţilor regionale şi locale să beneficieze pe deplin de avantajele care decurg din realizarea unui spaţiu fără frontiere interne, este recomandabil, în special, să se îmbunătăţească interconectarea şi interoperabilitatea reţelelor feroviare naţionale, precum şi accesul la aceste reţele, prin punerea în aplicare a oricăror măsuri care se pot dovedi necesare în domeniul armonizării standardelor tehnice, în conformitate cu articolul 155 din tratat.

(3) Prin semnarea Protocolului adoptat la Kyoto la 12 decembrie 1997, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Acest obiectiv necesită o echilibrare a diferitelor moduri de transport şi, în consecinţă, o creştere a competitivităţii transportului feroviar.

(4) Strategia comunitară de integrare a preocupărilor de mediu şi de dezvoltare durabilă în politica comunitară privind transporturile evidenţiază necesitatea de a se acţiona pentru reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

___________

(1) JO C 256, 27.10.2007, p. 39.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...