Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 626/2008 privind selectarea şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0626

În vigoare de la 02.07.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 626/2008/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 30 iunie 2008
privind selectarea şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii
mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Astfel cum a fost confirmat de concluziile Consiliului din 3 decembrie 2004, utilizarea eficace şi coerentă a spectrului de frecvenţe radio este esenţială pentru dezvoltarea serviciilor de comunicaţii electronice şi contribuie la stimularea creşterii, a competitivităţii şi a ocupării forţei de muncă; accesul la spectrul de frecvenţe radio trebuie facilitat pentru a ameliora eficienţa şi a promova inovarea, precum şi o mai mare flexibilitate pentru utilizatori şi o paletă mai largă de opţiuni pentru consumatori, ţinând seama în acelaşi timp de obiective de interes general.

(2) Parlamentul European, în rezoluţia sa din 14 februarie 2007 intitulată "Către o politică europeană privind spectrul de frecvenţe radio" (3), a subliniat importanţa comunicaţiilor pentru regiunile rurale şi mai puţin dezvoltate pentru care răspândirea serviciilor în bandă largă, a comunicaţiilor mobile de joasă frecvenţă şi a noilor tehnologii de comunicaţii fără fir ar putea oferi soluţii eficiente de realizare a acoperirii complete în cele 27 de state membre, în vederea dezvoltării durabile a tuturor regiunilor. Parlamentul European a constatat, de asemenea, că diferenţele dintre regimurile statelor membre de asignare şi exploatare a spectrului de frecvenţe radio sunt semnificative şi că reprezintă obstacole majore pentru asigurarea bunei funcţionări a pieţei interne.

(3) În Comunicarea din 26 aprilie 2007 privind politica spaţială europeană, Comisia a stabilit ca obiectiv facilitarea introducerii serviciilor inovative de comunicaţii prin satelit, în special prin cumularea cererii în zonele îndepărtate şi rurale, insistând în acelaşi timp asupra necesităţii de a stabili un sistem paneuropean de emitere a autorizaţiilor pentru servicii prin satelit şi pentru utilizarea spectrului de frecvenţe radio.

(4) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (directivă-cadru)(4) urmăreşte să încurajeze utilizarea şi gestionarea eficientă a frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotare, să elimine obstacolele rămase în ceea ce priveşte furnizarea reţelelor şi a serviciilor asociate, să garanteze inexistenţa discriminării şi să încurajeze crearea şi dezvoltarea unor reţele transeuropene şi interoperabilitatea serviciilor paneuropene.

(5) Introducerea unor sisteme noi care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (mobile satellite services - MSS) ar contribui la dezvoltarea pieţei interne şi ar spori competitivitatea prin creşterea disponibilităţii serviciilor paneuropene şi a conectivităţii între utilizatori finali, precum şi prin încurajarea unor investiţii eficiente. MSS reprezintă o bază alternativă inovatoare pentru diferite tipuri de servicii paneuropene de telecomunicaţii şi radiodifuziune/multidifuziune, indiferent de poziţia utilizatorilor finali, precum acces internet/intranet de mare viteză, servicii multimedia mobile, protecţie civilă şi ajutor în caz de catastrofe. Aceste servicii ar putea îmbunătăţi în special acoperirea zonelor rurale din Comunitate, reducând diferenţele de natură digitală în plan geografic, consolidând diversitatea culturală şi pluralismul media şi contribuind, în acelaşi timp, la competitivitatea industriilor tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor din Europa, în conformitate cu Strategia de la Lisabona revizuită. Serviciilor mass-media audiovizuale transmise folosind sisteme MSS ar trebui să li se aplice, în mod corespunzător, Directiva 89/552/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)(5).

(6) Prin însăşi natura lor, comunicaţiile prin satelit depăşesc graniţele naţionale şi, în consecinţă, se pretează la o reglementare pe plan internaţional sau regional care se adaugă reglementărilor naţionale. Serviciile paneuropene prin satelit constituie un element important al pieţei interne şi ar putea contribui în mod semnificativ la îndeplinirea unor obiective ale Uniunii Europene, precum extinderea acoperirii geografice a spectrului de frecvenţe radio în bandă largă, conform iniţiativei i2010(6). În următori ani vor apărea alte aplicaţii ale sistemelor mobile de comunicaţii prin satelit.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...