Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin") (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0056

În vigoare de la 25.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/56/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 17 iunie 2008
de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii
privind mediul marin (Directiva-cadru "Strategia pentru mediul marin")
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3),

întrucât:

(1) Apele marine aflate sub suveranitatea şi jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene includ apele Mării Mediterane, Mării Baltice, Mării Negre şi ale Atlanticului de Nord-Est, inclusiv apele din jurul insulelor Azore, Madeira şi Canare.

(2) Este evident că presiunile asupra resurselor naturale marine şi cererea de servicii ecologice marine sunt adesea prea mari, iar Comunitatea trebuie să îşi reducă impactul asupra apelor marine indiferent de locul în care se fac simţite efectele acestora.

(3) Mediul marin este o moştenire preţioasă care trebuie protejată, conservată şi, în măsura posibilului, refăcută, obiectivul final fiind acela de a menţine biodiversitatea şi de a asigura mări şi oceane variate şi dinamice, care să fie curate, sănătoase şi productive. În acest sens, prezenta directivă ar trebui, printre altele, să promoveze integrarea preocupărilor de mediu în cadrul tuturor politicilor relevante şi să constituie pilonul de mediu pentru viitoarea politică maritimă a Uniunii Europene.

(4) În conformitate cu Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu(4), a fost elaborată o strategie tematică pentru protecţia şi conservarea mediului marin, cu obiectivul global de a promova utilizarea durabilă a mărilor şi conservarea ecosistemelor marine.

(5) Elaborarea şi punerea în aplicare a strategiei tematice ar trebui să fie orientată spre conservarea ecosistemelor marine. Această abordare ar trebui să includă zonele protejate şi să privească toate activităţile umane care au un impact asupra mediului marin.

(6) Înfiinţarea de zone marine protejate, inclusiv zonele deja desemnate sau care urmează să fie desemnate prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică(5) (denumită în continuare "Directiva habitate"), Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(6) (denumită în continuare "Directiva păsări"), precum şi prin acordurile internaţionale sau regionale la care Comunitatea Europeană sau statele membre în cauză sunt parte, reprezintă o contribuţie semnificativă la atingerea unei stări ecologice bune în conformitate cu prezenta directivă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...