Back

Comisia Comunităţilor Europene

Directiva nr. 63/2008 privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii (Text cu relevanţă pentru SEE) (versiune codificată) Număr celex: 32008L0063

În vigoare de la 21.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/63/CE A COMISIEI
din 20 iunie 2008
privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru
telecomunicaţii (Text cu relevanţă pentru SEE) (versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 86 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 88/301/CEE a Comisiei din 16 mai 1988 privind concurenţa pe pieţele echipamentelor terminale pentru telecomunicaţii(1) a fost modificată în mod substanţial(2). Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

(2) În toate statele membre telecomunicaţiile constituiau, în întregime sau parţial, monopol de stat care era acordat sub formă de drepturi speciale sau exclusive unuia sau mai multor organisme responsabile cu furnizarea şi exploatarea infrastructurii de reţea şi a serviciilor aferente acesteia. Drepturile în cauză includeau, deseori, nu numai furnizarea serviciilor aferente utilizării reţelei, ci şi livrarea echipamentelor terminale pentru racordarea utilizatorilor la reţea. De-a lungul ultimelor decenii, sectorul reţelelor de telecomunicaţii a cunoscut o dezvoltare tehnică remarcabilă în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale reţelei, cu precădere în domeniul echipamentelor terminale.

(3) Ca reacţie faţă de evoluţia din domeniul tehnologiei şi al economiei, statele membre şi-au revăzut politica acordării drepturilor speciale sau exclusive în sectorul telecomunicaţiilor. Îndeosebi, datorită creşterii numărului tipurilor de echipamente terminale şi posibilităţii utilizării multiple a acestora, se impune ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a alege în mod liber între diferitele tipuri de echipamente disponibile, pentru a putea beneficia pe deplin de progresele tehnologice din domeniu.

(4) Existenţa drepturilor exclusive are ca efect restrângerea liberei circulaţii a echipamentelor terminale de telecomunicaţii atât în ceea ce priveşte importul şi comercializarea acestor echipamente (inclusiv echipamentele de satelit), deoarece anumite produse nu sunt comercializate, cât şi în ceea ce priveşte conectarea, punerea în funcţiune sau întreţinerea acestora, deoarece, având în vedere caracteristicile pieţei şi, în special, diversitatea şi natura tehnică a produselor, un monopol nu are interes să furnizeze aceste servicii pentru produsele pe care nu le-a comercializat sau importat, nici să alinieze preţurile pe baza costurilor din moment ce nu există riscul concurenţei din partea societăţilor nou-intrate pe piaţă. Luând în considerare faptul că pe majoritatea pieţelor de echipamente există de obicei o gamă largă de echipamente terminale de telecomunicaţii şi orice drept special care limitează direct sau indirect numărul întreprinderilor autorizate să importe, să comercializeze, să conecteze, să pună în funcţiune şi să întreţină aceste echipamente poate avea acelaşi efect ca acordarea drepturilor exclusive. Aceste drepturi exclusive sau speciale constituie măsuri cu efect echivalent celui al restricţiilor cantitative incompatibile cu articolul 28 din Tratatul CE. Prin urmare, este necesară eliminarea tuturor drepturilor exclusive în vigoare în ceea ce priveşte importul, comercializarea, conectarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea echipamentelor terminale de telecomunicaţii, precum şi a drepturilor cu efecte comparabile, şi anume toate drepturile speciale cu excepţia acelora care constau în avantaje legale sau rezultate din măsuri de reglementare conferite uneia sau mai multor întreprinderi şi care afectează doar capacitatea altor întreprinderi de a se angaja în oricare dintre activităţile menţionate mai sus, pe acelaşi teritoriu geografic şi în condiţii în mod semnificativ echivalente.

(5) Drepturile speciale sau exclusive privind echipamentele terminale se exercită în aşa fel încât, în practică, dezavantajează echipamentele din alte state membre, în special împiedicându-i pe utilizatori să aleagă liber echipamentele care se potrivesc cel mai bine necesităţilor lor, în ceea ce priveşte preţul şi calitatea, indiferent de provenienţa acestora. În consecinţă, în toate statele membre exercitarea acestor drepturi nu este compatibilă cu articolul 31 din tratat.

(6) Furnizarea serviciilor de instalare şi de întreţinere a echipamentelor terminale constituie un element-cheie în achiziţionarea sau închirierea acestor echipamente. Rezervarea drepturilor exclusive în acest domeniu ar fi echivalentă cu menţinerea drepturilor exclusive de comercializare. Prin urmare, dacă eliminarea drepturilor exclusive de import şi comercializare urmează să aibă un efect real, asemenea drepturi trebuie să fie eliminate, la rândul lor.

(7) Întreţinerea echipamentelor terminale constituie un serviciu în sensul articolului 50 din tratat. Serviciul în cauză care, din punct de vedere comercial, nu poate fi disociat de comercializarea echipamentelor terminale, trebuie să fie prestat în mod liber în conformitate cu articolul 49 din tratat, în mod deosebit atunci când este furnizat de personal calificat.

(8) Situaţia continuă să producă nerespectări ale normelor concurenţei enunţate în cadrul tratatului. De asemenea afectează dezvoltarea comerţului, într-o măsură contrară intereselor Comunităţii. O concurenţă mai puternică pe piaţa echipamentelor terminale presupune introducerea unor specificaţii tehnice transparente care să întrunească criteriile esenţiale menţionate în Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora(3) şi să permită libera circulaţie a echipamentelor terminale. La rândul său, această transparenţă impune publicarea specificaţiilor tehnice.

(9) Drepturile speciale sau exclusive de import şi comercializare a echipamentelor terminale dau naştere unei situaţii care vine în contradicţie cu obiectivul articolului 3 litera (g) din tratat, care prevede instituirea unui sistem care să împiedice denaturarea concurenţei pe piaţa internă şi impune ca, a fortiori, concurenţa să nu fie eliminată. Statele membre sunt obligate, în temeiul articolului 10 din tratat, să se abţină de la întreprinderea oricăror măsuri care ar putea periclita realizarea obiectivelor din tratat, inclusiv a articolului 3 litera (g). În consecinţă, trebuie ca drepturile exclusive a echipamentelor terminale să fie considerate ca incompatibile cu articolul 82 din tratat coroborat cu articolul 3, iar acordarea sau menţinerea acestor drepturi de către un stat membru este interzisă prin articolul 86 alineatul (1) din tratat.

(10) Pentru a se permite utilizatorilor accesul la echipamentele terminale pe care aceştia le doresc, sunt necesare cunoaşterea şi redarea cu transparenţă a caracteristicilor interfeţei a reţelei publice la care echipamentele terminale urmează să fie racordate. În consecinţă, statele membre trebuie să se asigure publicarea caracteristicilor respective şi accesul utilizatorilor la interfaţa reţelei publice.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...