Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 473/2008 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali şi a societăţilor de audit [notificată cu numărul C(2008) 2274] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008H0473

În vigoare de la 21.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDAREA COMISIEI
din 5 iunie 2008
privind limitarea răspunderii civile a auditorilor legali şi
a societăţilor de audit [notificată cu numărul C(2008) 2274]
(Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/473/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211 a doua liniuţă,

întrucât:

(1) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului(1) stabileşte o armonizare minimă a cerinţelor în materie de audit legal. În temeiul articolului 31 din directiva menţionată anterior, Comisia trebuie să prezinte un raport cu privire la impactul normelor interne privind răspunderea referitoare la efectuarea auditurilor legale asupra pieţelor de capital europene şi cu privire la condiţiile de asigurare pentru auditorii legali şi societăţile de audit şi să formuleze recomandări, dacă consideră că este cazul.

(2) Buna funcţionare a pieţelor de capital necesită o capacitate de audit suficientă pe termen lung şi o piaţă concurenţială pentru serviciile de audit, în cadrul căreia există un număr suficient de societăţi de audit care să poată şi care să fie dispuse să efectueze audituri legale ale societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru. Cu toate acestea, instabilitatea crescândă a capitalizării de piaţă a societăţilor a avut drept rezultat riscuri privind răspunderea mult mai ridicate, în timp ce accesul la asigurări împotriva riscurilor asociate cu auditurile de acest tip a devenit din ce în ce mai limitat.

(3) Din moment ce răspunderea nelimitată şi solidară poate descuraja societăţile şi reţelele de audit să intre pe piaţa internaţională de audit pentru societăţile cotate la bursă din Comunitate, există puţine perspective de apariţie a noi reţele de audit care să fie în măsură să efectueze audituri legale pentru astfel de societăţi.

(4) În consecinţă, răspunderea auditorilor şi a societăţilor de audit, inclusiv a auditorilor de grupuri, care efectuează audituri legale ale societăţilor cotate la bursă, ar trebui limitată. Cu toate acestea, limitarea răspunderii nu se justifică în cazurile de încălcare deliberată a îndatoririlor profesionale din partea unui auditor şi nu ar trebui să se aplice în astfel de cazuri. De asemenea, o limitare de acest tip nu ar trebui să aducă atingere dreptului părţii prejudiciate de a beneficia de o despăgubire echitabilă.

(5) Având în vedere diferenţele semnificative dintre sistemele de răspundere civilă din statele membre, în această etapă este necesar ca fiecare stat membru să poată alege metoda de limitare pe care o consideră cea mai adecvată pentru sistemul său de răspundere civilă.

(6) Prin urmare, statele membre ar trebui să poată să stabilească un plafon de răspundere a auditorilor, în temeiul legislaţiei naţionale. Ca alternativă, statele membre ar trebui să poată să instituie, în temeiul legislaţiei naţionale, un sistem de răspundere proporţională, conform căruia auditorii legali şi societăţile de audit sunt răspunzătoare exclusiv în măsura contribuţiei lor la prejudiciul cauzat, fără să fie răspunzători solidar alături de alte părţi. În statele membre în care orice cereri de despăgubire împotriva auditorilor legali ar putea fi introduse numai de societatea auditată, şi nu de acţionari individuali, nici de alte părţi terţe, statele membre ar trebui să poată să permită societăţii, acţionarilor acesteia şi auditorului respectiv să stabilească limitarea răspunderii auditorului, sub rezerva prevederii unor garanţii adecvate pentru părţile care investesc în societatea auditată,

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 157, 9.6.2006, p. 87. Directivă modificată prin Directiva 2008/30/CE (JO L 81, 20.3.2008, p. 53).

Obiect

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...