Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 452/2008 privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de educaţie şi învăţare continuă (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0452

În vigoare de la 04.06.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 452/2008
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
privind producerea şi dezvoltarea de statistici în materie de
educaţie şi învăţare continuă (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Rezoluţia Consiliului din 5 decembrie 1994 privind promovarea statisticilor în materie de educaţie şi formare în Uniunea Europeană(2) a solicitat Comisiei să accelereze, în strânsă colaborare cu statele membre, dezvoltarea statisticilor referitoare la educaţie şi formare.

(2) Consiliul European care a avut loc la Bruxelles la 22 şi 23 martie 2005 a hotărât relansarea Strategiei de la Lisabona. Consiliul European a concluzionat că Europa trebuie să-şi reînnoiască baza competitivităţii, să-şi mărească potenţialul de creştere şi productivitatea şi să-şi întărească coeziunea socială, punând accentul, în principal, pe cunoaştere, inovaţie şi pe optimizarea capitalului uman. În această privinţă, capacitatea de inserţie profesională, adaptabilitatea şi mobilitatea cetăţenilor sunt vitale pentru Europa.

(3) Pentru a atinge aceste obiective, sistemele europene de educaţie şi de formare trebuie să se adapteze la cerinţele societăţii cunoaşterii şi la nevoia de a avea un nivel îmbunătăţit de educaţie şi locuri de muncă de mai bună calitate. Statisticile în materie de educaţie, formare şi învăţare continuă au o deosebită importanţă ca bază pentru deciziile politice.

(4) Pentru dezvoltarea şi promovarea forţei de muncă competente, calificate şi adaptabile, învăţarea continuă constituie un factor esenţial. În concluziile Preşedinţiei din cadrul Consiliului European din primăvara anului 2005, s-a subliniat că "cel mai important activ al Europei este capitalul uman". Obiectivul Orientărilor integrate pentru creştere economică şi locuri de muncă, inclusiv al Orientărilor pentru politicile de ocupare ale statelor membre, adoptate de Consiliu în Decizia 2005/600/CE(3), constă în a contribui mai bine la strategia de la Lisabona şi a stabili strategii globale de învăţare continuă.

(5) Adoptarea, în februarie 2001, a raportului Consiliului intitulat "Obiectivele sistemelor de educaţie şi formare" şi adoptarea, în februarie 2002, a programului de lucru pentru 2001-2011 pentru punerea în practică a acestuia constituie un pas important în respectarea angajamentelor asumate de statele membre în ceea ce priveşte modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii sistemelor de educaţie şi formare ale acestora. Indicatorii şi nivelurile de referinţă ale performanţei medii europene ("criterii de performanţă") se numără printre instrumentele metodei de coordonare deschisă care prezintă importanţă în cadrul programului de lucru "Educaţie şi formare 2010". În mai 2003, miniştrii educaţiei au făcut un pas important, definind cinci criterii de performanţă europene ce trebuie atinse până în 2010, subliniind totodată că aceste criterii nu definesc obiective naţionale şi nici nu impun decizii care ar urma să fie luate de către guvernele naţionale.

(6) La 24 mai 2005, Consiliul a adoptat concluzii privind "Noii indicatori în materie de educaţie şi formare" (4). În cadrul acestor concluzii, Consiliul a invitat Comisia să prezinte Consiliului strategii şi propuneri pentru dezvoltarea unor noi indicatori în nouă domenii specifice ale educaţiei şi formării şi a subliniat, de asemenea, că dezvoltarea de noi indicatori ar trebui să respecte integral responsabilitatea statelor membre în ceea ce priveşte organizarea sistemelor educaţionale ale acestora şi nu ar trebui să impună sarcini administrative sau financiare nejustificate asupra organizării şi instituţiilor implicate, nici să conducă, în mod inevitabil, la un număr sporit de indicatori utilizaţi pentru monitorizarea evoluţiei acestora.

(7) În noiembrie 2004, Consiliul a adoptat, de asemenea, concluzii privind cooperarea europeană în materie de educaţie şi formare profesională, hotărând că, la nivel european, ar trebui să se acorde prioritate "îmbunătăţirii domeniului de aplicare, preciziei şi fiabilităţii statisticilor în materie de educaţie şi formare profesională, pentru a permite evaluarea progreselor realizate".

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...