Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 52/2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială Număr celex: 32008L0052

În vigoare de la 24.05.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 21 mai 2008
privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c) şi articolul 67 alineatul (5) a doua liniuţă,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Comunitatea şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. În acest scop, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă care sunt necesare bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) Principiul accesului la justiţie este fundamental şi, în vederea facilitării accesului la justiţie, Consiliul European, în cadrul reuniunii sale de la Tampere din 15 şi 16 octombrie 1999, a solicitat crearea de către statele membre a unor proceduri alternative, extrajudiciare.

(3) În mai 2000, Consiliul a adoptat Concluziile privind metodele alternative de soluţionare a litigiilor în materie civilă şi comercială, afirmând că stabilirea principiilor de bază în acest domeniu este un pas esenţial în vederea înlesnirii evoluţiei şi a funcţionării corespunzătoare a procedurilor extrajudiciare pentru soluţionarea litigiilor în materie civilă şi comercială care să ducă la simplificarea şi îmbunătăţirea accesului la justiţie.

(4) În aprilie 2002, Comisia a prezentat o Carte verde privind metodele alternative de soluţionare a litigiilor în materie civilă şi comercială, în care a examinat situaţia actuală în ceea ce priveşte metodele alternative de soluţionare a litigiilor în Uniunea Europeană şi a iniţiat o vastă consultare cu statele membre şi cu părţile interesate privind posibilele măsuri de încurajare a utilizării medierii.

(5) Obiectivul de a asigura un acces mai bun la justiţie, ca parte a politicii Uniunii Europene de instituire a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, ar trebui să includă accesul la metode de soluţionare a litigiilor atât pe cale judiciară, cât şi extrajudiciară. Prezenta directivă ar trebui să contribuie la buna funcţionare a pieţei interne, în special în ceea ce priveşte disponibilitatea serviciilor de mediere.

(6) Medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor şi rapidă a litigiilor în materie civilă şi comercială prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părţilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere să fie respectate voluntar şi să menţină o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi. Aceste avantaje sunt şi mai pronunţate în situaţiile care prezintă elemente de extraneitate.

(7) Pentru a promova în continuare utilizarea mai intensă a medierii şi pentru a asigura un cadru juridic previzibil părţilor care recurg la mediere, este necesară introducerea unei legislaţii cadru, care să abordeze, în special, aspecte esenţiale ale procedurii civile.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...