Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 381/2008 de instituire a unei Reţele europene de migraţie Număr celex: 32008D0381

În vigoare de la 21.05.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 14 mai 2008
de instituire a unei Reţele europene de migraţie
(2008/381/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) În 2003, Comisia a iniţiat o acţiune pregătitoare cu o durată de trei ani în vederea constituirii unei Reţele europene de migraţie ("REM"), având drept obiectiv punerea la dispoziţia Comunităţii şi a statelor membre de date obiective, fiabile şi actualizate privind fenomenul migraţiei.

(2) Consiliul European, în cadrul reuniunii sale de la Salonic din iunie 2003, recunoscând importanţa monitorizării şi analizării fenomenului multidimensional al migraţiei, a salutat, în concluziile sale, constituirea REM şi a propus, de asemenea, analizarea posibilităţii de înfiinţare a unei structuri permanente pentru viitor.

(3) La 4 noiembrie 2004, Consiliul European a aprobat un program multianual de consolidare a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, cunoscut sub denumirea de Programul de la Haga, care promovează dezvoltarea celei de-a doua etape din cadrul evoluţiei politicii comune în domeniul azilului, migraţiei, vizelor şi frontierelor, cu începere de la 1 mai 2004, bazate, printre altele, pe o cooperare practică mai strânsă între statele membre şi pe un schimb mai eficient de informaţii. Programul de la Haga recunoaşte faptul că "procesul de dezvoltare a politicii europene în domeniul azilului şi migraţiei aflat în curs ar trebui să aibă la bază o analiză comună a tuturor aspectelor fenomenului migraţiei. Este esenţială îmbunătăţirea culegerii, a furnizării şi a schimbului de informaţii şi date actualizate referitoare la toate aspectele relevante privind evoluţia migraţiei şi utilizarea eficientă a acestora."

(4) În vederea consultării părţilor interesate cu privire la viitorul REM, Comisia a adoptat, la 28 noiembrie 2005, o "Carte verde privind evoluţia Reţelei de migraţie europene" care, în plus faţă de o evaluare a funcţionării REM pe parcursul primilor ani ai perioadei pregătitoare, aborda şi aspecte precum sarcinile şi structura viitoare a REM.

(5) Consultarea publică a dovedit că majoritatea părţilor interesate susţin continuarea şi consolidarea activităţii REM, precum şi menţinerea obiectivului iniţial al acesteia, care constă în furnizarea de informaţii actualizate, obiective, fiabile şi comparabile cu privire la aspecte legate de migraţie şi azil. De asemenea, s-a dovedit că majoritatea părţilor interesate doresc ca REM să rămână ataşată Comisiei.

(6) REM ar trebui să evite suprapunerea eforturilor depuse de instrumentele sau structurile comunitare existente care au, de asemenea, drept obiectiv culegerea şi schimbul de informaţii în domeniul migraţiei şi azilului şi ar trebui să reprezinte o valoare adăugată în comparaţie cu acestea, în special prin gama sa largă de sarcini, prin rolul important acordat analizei şi legăturilor cu mediul academic şi prin accesibilitatea publică a rezultatelor sale.

(7) Printre alte instrumente şi structuri existente, Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare în domeniul migraţiei şi al protecţiei internaţionale(2) constituie un cadru de referinţă important pentru funcţionarea Reţelei de migraţie europene. Trebuie să se acorde atenţie muncii valoroase depuse de către Centrul pentru informare, discuţii şi schimb de date privind trecerea frontierelor şi imigraţie (CIREFI), precum şi dispoziţiilor Deciziei 2005/267/CE a Consiliului din 16 martie 2005 de creare a unei Reţele de Informare şi Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre(3).

(8) Pentru a-şi putea atinge obiectivele, REM ar trebui să fie sprijinită de un "punct naţional de contact" din fiecare stat membru. Activităţile desfăşurate de punctele naţionale de contact ar trebui coordonate la nivel comunitar de către Comisie, cu asistenţa unui furnizor de servicii care să deţină competenţa necesară pentru a putea organiza activitatea de rutină a REM, inclusiv sistemul de schimb de informaţii al acesteia.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...