Back

Comisia Comunităţilor Europene

Recomandarea nr. 362/2008 privind asigurarea calităţii externe pentru auditorii legali şi firmele de audit care auditează entităţi de interes public [notificată cu numărul C(2008) 1721] Număr celex: 32008H0362

În vigoare de la 07.05.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

RECOMANDARA COMISIEI
din 6 mai 2008
privind asigurarea calităţii externe pentru auditorii legali şi
firmele de audit care auditează entităţi de interes public
[notificată cu numărul C(2008) 1721] (2008/362/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Asigurarea calităţii externe pentru auditul legal este esenţială pentru a garanta o înaltă calitate a activităţilor de audit. Aceasta oferă un plus de credibilitate informaţiilor financiare publicate, precum şi o mai bună protecţie a acţionarilor, a investitorilor şi a altor părţi interesate. Prin urmare, este necesar ca orice sistem de asigurare a calităţii externe să fie obiectiv şi independent de domeniul auditului.

(2) Articolele 29 şi 43 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului(1) stabilesc criterii foarte exigente în ceea ce priveşte sistemele de asigurare a calităţii pentru toţi auditorii legali şi pentru toate firmele de audit. Aceste articole includ o parte dintre ideile enunţate în Recomandarea 2001/256/CE a Comisiei din 15 noiembrie 2000 privind cerinţele minime(2) de asigurare a calităţii auditului legal în Uniunea Europeană.

(3) Cu toate acestea, anumite părţi ale respectivei recomandări, legate de auditul legal şi de entităţile de interes public, sunt în prezent depăşite de evoluţiile internaţionale recente şi de tendinţele de a introduce, pentru astfel de audituri, sisteme de asigurare a calităţii externe, care sunt administrate independent de profesia auditului şi în cadrul cărora verificările de asigurare a calităţii sunt efectuate de persoane care nu sunt auditori practicanţi.

(4) Criteriile prevăzute de Directiva 2006/43/CEE permit totuşi diferenţe considerabile în ceea ce priveşte modul în care sunt organizate în prezent în statele membre sistemele de asigurare a calităţii externe pentru auditorii legali şi firmele de audit. Trebuie să se evite ca părţile interesate să perceapă în mod diferit calitatea auditului în cazul auditorilor legali şi al firmelor de audit de la un stat membru la altul, în special în având în vedere dispoziţiile articolului 34 din Directiva 2006/43/CE. De asemenea, Directiva 2006/43/CE încurajează sistemele de supraveghere publică din statele membre să găsească o abordare coordonată pentru efectuarea verificărilor de asigurare a calităţii.

(5) Cooperarea dintre statele membre reprezintă o prioritate în ceea ce priveşte auditul entităţilor de interes public. Se impune furnizarea de orientări suplimentare cu privire la sistemele de asigurare a calităţii pentru auditorii legali şi firmele de audit care desfăşoară activităţi de audit în astfel de entităţi. Prin urmare, este necesară adoptarea unei noi recomandări, care să fie mai bine adaptată situaţiei actuale decât Recomandarea 2001/256/CE şi care să ţină cont de noile tendinţe internaţionale, precum şi de necesităţile specifice ale statelor membre. Cu toate acestea, nu este necesară furnizarea de orientări detaliate cu privire la sistemele de asigurare a calităţii pentru auditorii legali şi firmele de audit care auditează alte entităţi decât cele de interes public.

(6) Inspecţiile trebuie să contribuie la îmbunătăţirea calităţii auditului efectuat de auditorii legali sau de firmele de audit inspectate şi trebuie să aibă un caracter periodic şi preventiv. Scopul lor trebuie să fie consolidarea şi păstrarea încrederii în auditul legal şi, în ultimă instanţă, în pieţele financiare. Prin urmare, prezenta recomandare nu trebuie să se refere la investigaţiile ad hoc rezultate din posibile încălcări ale legislaţiei.

(7) Pentru a ameliora calitatea operaţiunilor de audit în cadrul Comunităţilor, organele independente de supraveghere trebuie să aibă un rol mai activ în cadrul inspecţiilor efectuate la firmele de audit. Este necesară furnizarea de orientări pentru a se asigura independenţa sistemului de inspecţie. În ceea ce priveşte desfăşurarea inspecţiilor, se impune clarificarea rolului pe care îl pot avea autorităţile publice de supraveghere, asociaţiile profesionale şi alte organisme adecvate, precum şi experţii. Sunt necesare, de asemenea, clarificări cu privire la finanţarea sistemului de asigurare a calităţii.

(8) Articolul 43 din Directiva 2006/43/CE prevede că verificarea pentru asigurarea calităţii trebuie efectuată cel puţin la fiecare trei ani pentru auditorii legali sau firmele de audit care efectuează audituri legale pentru entităţile de interes public. Un sistem de supraveghere publică s-ar putea confrunta cu dificultăţi în ceea ce priveşte recrutarea unui număr suficient de inspectori care să efectueze verificări la faţa locului în cadrul fiecărei inspecţii. Prin urmare, trebuie să fie posibil ca, în anumite condiţii, experţii care nu sunt inspectori să poată participa la verificările la faţa locului.

(9) Pentru a asigura faptul că raportul final privind o inspecţie este respectat de auditorul legal sau de firma de audit în cauză şi că acesta le furnizează suficiente orientări pentru a evita pe viitor probleme similare celor evidenţiate, trebuie să existe o comunicare reală între inspectori şi auditorul legal sau firma de audit, atât anterior adoptării raportului final, cât şi în faza de monitorizare.

(10) Pentru a îmbunătăţi valoarea probanta a informaţiilor furnizate in cadrul sistemului de asigurare a calităţii, precum şi comparabilitatea lor în cadrul Comunităţii, raportul anual privind rezultatele generale ale inspecţiilor trebuie să includă informaţii esenţiale cu privire la performanţele înregistrate care să permită atât evaluarea resurselor utilizate, cât şi a eficienţei şi eficacităţii sistemului de asigurare a calităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...