Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 232/2008 privind o specificaţie tehnică pentru interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant" al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză [notificată cu numărul C(2008) 648] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008D0232

În vigoare de la 26.03.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 21 februarie 2008
privind o specificaţie tehnică pentru interoperabilitate cu privire la
subsistemul "material rulant" al sistemului feroviar transeuropean de
mare viteză [notificată cu numărul C(2008) 648] (Text cu relevanţă
pentru SEE) (2008/232/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză(1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (c) din Directiva 96/48/CE şi anexa II la aceeaşi directivă, sistemul feroviar transeuropean de mare viteză este subdivizat în subsisteme structurale şi funcţionale, care includ un subsistem "material rulant".

(2) În Decizia 2002/735/CE a Comisiei(2) s-a stabilit prima specificaţie tehnică pentru interoperabilitate (STI) cu privire la subsistemul "material rulant" al sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

(3) Este necesar să se reanalizeze această primă STI în lumina progresului tehnic şi a experienţei dobândite de-a lungul punerii sale în practică.

(4) Asociaţia Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), în calitate de organism reprezentativ comun, a fost însărcinată cu reanalizarea şi revizuirea acelei prime STI. Prin urmare, Decizia 2002/735/CE ar trebui înlocuită cu prezenta decizie.

(5) Proiectul STI revizuite a fost analizat de comitetul înfiinţat prin Directiva 96/48/CE.

(6) Prezenta STI ar trebui să se aplice, în anumite condiţii, materialului rulant nou sau modernizat şi reînnoit.

(7) Prezenta STI nu aduce atingere dispoziţiilor cuprinse în celelalte STI din domeniu care ar putea fi aplicabile subsistemelor "material rulant".

(8) Prima STI privind subsistemul "material rulant" a intrat în vigoare în 2002. În conformitate cu angajamentele contractuale existente, noile subsisteme "material rulant" sau elementele constitutive de interoperabilitate, precum şi reînnoirea şi modernizarea acestora, ar trebui să intre sub incidenţa evaluărilor de conformitate stabilite prin prevederile acestei prime STI. În plus, prima STI ar trebui să rămână în vigoare în ceea ce priveşte întreţinerea şi înlocuirea, efectuată în cadrul activităţii de întreţinere, a componentelor subsistemului şi a elementelor constitutive autorizate în temeiul primei STI. Prin urmare, efectele Deciziei 2002/735/CE ar trebui să rămână în vigoare în sensul menţinerii proiectelor autorizate în conformitate cu STI anexată la decizia respectivă, precum şi a proiectelor de linii noi şi de reînnoire sau modernizare a unei linii existente, aflate într-un stadiu avansat sau care fac obiectul unui contract în curs de executare la data notificării prezentei decizii. Pentru a stabili diferenţa dintre sfera de aplicare a primei STI şi cea a noii STI, anexate la prezenta decizie, statele membre trebuie să transmită, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, o listă a subsistemelor şi elementelor constitutive de interoperabilitate cărora li se aplică încă prima STI.

(9) Prezenta STI nu impune utilizarea unor tehnologii sau soluţii tehnice specifice decât în situaţiile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea reţelei feroviare transeuropene de mare viteză.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...