Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 295/2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0295

În vigoare de la 09.04.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 295/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 11 martie 2008
privind statisticile structurale de întreprindere
(reformare)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de la întreprindere(3) a fost modificat în mod substanţial de mai multe ori(4). Dat fiind faptul că sunt aduse alte modificări la respectivul regulament, este de dorit ca dispoziţiile în cauză să fie reformate, din motive de claritate şi de eficienţă.

(2) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 a stabilit un cadru comun privind culegerea, elaborarea, transmiterea şi evaluarea statisticilor comunitare referitoare la structura, activitatea, competitivitatea şi performanţele întreprinderilor din Comunitate.

(3) Prin Decizia nr. 2367/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind programul statistic comunitar pentru perioada 2003-2007(5) a fost adoptat programul care se va ghida după principalele priorităţi ale politicii comunitare privind uniunea economică şi monetară, extinderea şi competitivitatea Uniunii Europene, politica regională, dezvoltarea durabilă şi agenda socială. Statisticile privind activităţile economice ale întreprinderilor reprezintă o parte esenţială a acestui program.

(4) Prezentul regulament ar trebui să prevadă continuarea suportului statistic existent în cadrul deciziilor legate de domeniile politicilor actuale şi să îndeplinească cerinţele suplimentare care rezultă din noile iniţiative politice comunitare, precum şi din revizuirea actuală a priorităţilor statistice şi din relevanţa statisticilor efectuate, în scopul de a utiliza mai bine resursele disponibile şi de a minimiza sarcina asupra respondenţilor. O atenţie deosebită ar trebui acordată impactului asupra întreprinderilor a politicilor comunitare în domeniul energiei şi al mediului, precum cele iniţiate prin Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH) (6). Cooperarea şi schimbul bunelor practici între institutele naţionale de statistică ar trebui încurajate în scopul de a garanta o utilizare mai eficientă a surselor de date administrative.

(5) Există o necesitate crescândă de date în domeniul serviciilor, în special în cel al serviciilor comerciale. Statisticile sunt necesare pentru analiza economică şi elaborarea politicilor în legătură cu cel mai dinamic sector din economiile moderne, în special din perspectiva potenţialului acestuia privind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Reuniunea Consiliului European de la Lisabona din 23 şi 24 martie 2000 a subliniat importanţa serviciilor. Evaluarea cifrei de afaceri, defalcată pe tipuri de servicii, este o cerinţă prealabilă pentru o autentică înţelegere a rolului serviciilor în cadrul economiei. Reuniunea Consiliului European de la Stockholm din 23 şi 24 martie 2001 a ajuns la concluzia că una dintre priorităţile cele mai importante la nivel european este crearea unor pieţe interne în domeniul serviciilor care funcţionează în mod eficient. Statisticile defalcate pe tipuri de servicii în cadrul schimburilor comerciale transfrontaliere sunt esenţiale în scopul de a monitoriza funcţionarea pieţelor interne a serviciilor, evaluarea competitivităţii serviciilor şi evaluarea impactului barierelor în calea comerţului cu servicii.

(6) Datele sunt necesare în ceea ce priveşte demografia întreprinderilor, în special deoarece acestea sunt un element al indicatorilor structurali stabiliţi în vederea monitorizării realizărilor legate de obiectivele Strategiei de la Lisabona. În plus, sunt necesare date armonizate privind demografia întreprinderilor şi privind impactul acesteia asupra ocupării forţei de muncă pentru a sta la baza recomandărilor politice în sprijinul acţiunilor antreprenoriale.

(7) Cadrul statistic necesită, de asemenea, un instrument flexibil care să poată oferi un răspuns rapid şi la timp noilor necesităţi ale utilizatorilor determinate de caracteristicile din ce în ce mai dinamice, inovatoare şi complexe ale economiei bazate pe cunoaştere. Combinarea unor astfel de culegeri de date ad hoc cu tipul actual de culegere de date privind statisticile structurale de întreprindere ar oferi o valoare adăugată informaţiilor adunate în ambele tipuri de sondaje şi ar putea reduce sarcina totală asupra respondenţilor prin evitarea duplicării culegerii datelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...