Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 73/2008 privind înfiinţarea întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a iniţiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008R0073

În vigoare de la 04.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 171 şi 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(2), denumit în continuare "al şaptelea program-cadru", prevede contribuţia Comunităţii la stabilirea unor parteneriate pe termen lung între sectorul public şi cel privat sub forma unor iniţiative tehnologice comune care ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor întreprinderi comune în înţelesul articolului 171 din tratat. Aceste iniţiative tehnologice comune sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene, instituite deja în cadrul celui de-al şaselea program-cadru şi care acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul fiecăreia. Acestea ar trebui să combine investiţiile sectorului privat şi fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de Al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(3) (denumit în continuare "programul specific «Cooperare»") subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambiţioase între sectorul public şi cel privat pentru accelerarea dezvoltării unor tehnologii fundamentale prin intermediul unor acţiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin iniţiative tehnologice comune.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiţii favorabile investiţiilor în domeniul cunoaşterii şi al inovaţiei din Europa, pentru a stimula competitivitatea, creşterea şi ocuparea forţei de muncă în Comunitate.

(4) În concluziile sale din 13 martie 2003, din 22 septembrie 2003 şi din 24 septembrie 2004, Consiliul a subliniat importanţa unei dezvoltări viitoare a acţiunilor în cadrul planului de acţiune 3%, inclusiv a dezvoltării unor noi iniţiative destinate să intensifice cooperarea dintre industriei şi sectorul public în finanţarea cercetării în scopul consolidării legăturilor transnaţionale dintre sectorul public şi cel privat.

(5) Consiliul Competitivitate, în concluziile sale din 4 decembrie 2006 şi 19 februarie 2007, respectiv Consiliul European, în concluziile sale din 9 martie 2007, a invitat Comisia să înainteze propuneri de punere în practică a iniţiativelor tehnologice comune în cazul iniţiativelor care au atins un stadiu de pregătire adecvat.

(6) "Federaţia Europeană a Industriei şi a Asociaţiilor Farmaceutice" (denumită în continuare "EFPIA") se află la originea stabilirii platformei tehnologice europene pentru "medicamente inovatoare" în temeiul celui de-al şaselea program-cadru. Aceasta a elaborat o agendă strategică de cercetare, bazată pe consultarea largă a părţilor interesate din sectorul public şi cel privat. Agenda strategică de cercetare descrie piedicile existente în procesul de dezvoltare a produselor medicamentoase şi recomandă o orientare ştiinţifică pentru o iniţiativă tehnologică comună privind "medicamentele inovatoare".

(7) Iniţiativa tehnologică comună privind "medicamentele inovatoare" răspunde comunicării Comisiei din 1 iulie 2003 intitulate "Consolidarea industriei farmaceutice europene în interesul pacienţilor - propunere de acţiune" şi, în special, recomandării privind accesul la medicamentele inovatoare în vederea asigurării dezvoltării unei industrii competitive bazate pe inovare. Respectiva comunicare a venit ca răspuns la raportul intitulat "Stimularea inovării şi ameliorarea bazei ştiinţifice a Uniunii Europene", adoptat la 7 mai 2002 de Grupul la nivel înalt pentru inovare şi asigurarea medicamentelor - G10 Medicamente. Această iniţiativă tehnologică comună răspunde, de asemenea, comunicării Comisiei din 23 ianuarie 2002 privind "Ştiinţele vieţii şi biotehnologia - o strategie pentru Europa".

(8) Iniţiativa tehnologică comună privind "medicamentele inovatoare" răspunde totodată necesităţii de a acţiona amintite în raportul "Spre o Europă inovatoare" din ianuarie 2006. Acest raport identifică produsele farmaceutice ca fiind un domeniu strategic cheie şi subliniază necesitatea unei iniţiative tehnologice comune privind "medicamentele inovatoare" la nivel european.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...