Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 74/2008 de înfiinţare a "întreprinderii comune ARTEMIS" în scopul punerii în aplicare a unei iniţiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate Număr celex: 32008R0074

În vigoare de la 04.02.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 171 şi 172,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

întrucât:

(1) Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind cel de-al şaptelea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(2) (denumit în continuare "al şaptelea program-cadru") prevede o contribuţie a Comunităţii la stabilirea de parteneriate public-privat pe termen lung sub formă de iniţiative tehnologice comune (ITC) care ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor întreprinderi comune în sensul articolului 171 din tratat. Aceste ITC sunt rezultatul activităţii platformelor tehnologice europene, deja instituite în cadrul celui de-al şaselea program-cadru, şi acoperă anumite aspecte ale cercetării în domeniul fiecăreia. Ele trebuie să combine investiţiile sectorului privat şi fondurile publice europene, inclusiv fondurile din cadrul celui de-al şaptelea program-cadru.

(2) Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific "Cooperare" de punere în aplicare a celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de cercetare, de dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)(3) (denumit în continuare "programul specific «Cooperare»") subliniază necesitatea unor parteneriate paneuropene ambiţioase între sectorul public şi cel privat pentru accelerarea dezvoltării de tehnologii fundamentale prin intermediul unor acţiuni ample de cercetare la nivel comunitar, inclusiv, în special, prin ITC.

(3) Strategia de la Lisabona pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă subliniază necesitatea dezvoltării unor condiţii favorabile investiţiilor în domeniul cunoaşterii şi inovaţiei din Comunitate, pentru a stimula competitivitatea, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă.

(4) În concluziile sale din 25-26 noiembrie 2004, Consiliul a încurajat Comisia să continue elaborarea conceptelor de platforme tehnologice şi ITC. Consiliul a subliniat faptul că astfel de iniţiative ar putea contribui la coordonarea tuturor eforturilor comunitare de cercetare, în vederea dezvoltării unor sinergii cu activităţile întreprinse în cadrul programelor existente, precum Eureka şi COST, ţinând seama de contribuţia lor importantă în domeniul cercetării şi dezvoltării (R&D).

(5) Societăţile europene şi alte organizaţii de cercetare şi dezvoltare active în domeniul sistemelor informatice integrate au preluat iniţiativa stabilirii platformei tehnologice europene privind sistemele informatice integrate (denumită în continuare "platforma tehnologică ARTEMIS") în cadrul celui de-al şaselea program-cadru. Platforma tehnologică ARTEMIS a elaborat o agendă de cercetare strategică bazată pe consultarea amplă a părţilor interesate din sectorul public şi cel privat. Agenda de cercetare strategică a identificat priorităţile din domeniul sistemelor informatice integrate şi a recomandat direcţiile care trebuie urmate pentru o ITC în acest sector.

(6) ITC privind sistemele informatice integrate constituie un răspuns la comunicările Comisiei din 6 aprilie 2005 privind "Crearea Spaţiului European de Cercetare (SEC) al cunoaşterii pentru creştere economică" şi din 20 iulie 2005 privind "Acţiunile comune pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă: Programul comunitar de la Lisabona", care propun o abordare nouă şi mai ambiţioasă a parteneriatelor la scară largă dintre sectorul public şi cel privat în domenii de interes major pentru competitivitatea europeană, identificate în cadrul dialogului cu industria.

(7) ITC privind sistemele informatice integrate răspunde necesităţii de a susţine tehnologiile predominante ale informaţiei şi comunicării, astfel cum sunt descrise în raportul "Spre o Europă inovatoare" din ianuarie 2006(4). Acest raport recomandă, de asemenea, modelul platformei tehnologice ARTEMIS pentru combinarea fondurilor naţionale şi comunitare în cadrul unei structuri juridice clar stabilite şi într-un mod armonizat şi sincronizat.

(8) ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să creeze un parteneriat durabil între sectorul public şi cel privat, precum şi să sporească şi să stimuleze investiţiile publice în sectorul sistemelor integrate din Europa, care, în sensul prezentului regulament, ar trebui să fie considerate ca incluzând statele membre ale Uniunii Europene (denumite în continuare "statele membre") şi ţările asociate la cel de-al şaptelea program-cadru (denumite în continuare "ţările asociate"). Această ITC privind sistemele informatice integrate ar trebui să permită, de asemenea, o coordonare eficientă a programului-cadru, a industriei, a programelor naţionale de R&D şi a programelor interguvernamentale de R&D (Eureka), precum şi o sinergie a resurselor şi fondurilor acestora, contribuind astfel la viitoarea consolidare economică, competitivitate şi dezvoltare durabilă a Europei. În final, obiectivele acesteia ar trebui să aibă ca scop încurajarea colaborării dintre toate părţile interesate precum industria, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), autorităţile naţionale, centrele universitare şi centrele de cercetare, prin concentrarea şi orientarea eforturilor de cercetare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...