Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 2/2008 cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0002

În vigoare de la 29.01.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale
tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi
(versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 74/347/CEE a Consiliului din 25 iunie 1974 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la câmpul vizual şi la ştergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi(3) a fost modificată de mai multe ori în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi raţionalizare, decizia menţionată ar trebui să fie codificată.

(2) Directiva 74/347/CEE este una dintre directivele distincte în legătură cu procedura de omologare de tip CE prevăzută de Directiva 74/150/CEE a Consiliului astfel cum a fost înlocuită de Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate(5) şi stabileşte cerinţe tehnice cu privire la designul şi construcţia tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi în ceea ce priveşte câmpul vizual şi ştergătoarele de parbriz. Aceste cerinţe tehnice vizează apropierea legislaţiilor statelor membre pentru a permite punerea în aplicare, pentru fiecare tip de tractor, a procedurii de omologare CE care face obiectul Directivei 2003/37/CE. Prin urmare, dispoziţiile Directivei 2003/37/CE cu privire la tractoarele agricole sau forestiere, remorcile acestora şi echipamentul remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate, se aplică prezentei directive.

(3) Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere obligaţiilor incumbând statelor membre cu privire la termenele de transpunere în dreptul intern şi la aplicarea directivelor astfel cum sunt menţionate la anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

(1) JO C 161, 13.7.2007, p. 35.

(2) Avizul Parlamentului European din 19 iunie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 17 decembrie 2007.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...