Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 1/2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32008L0001

În vigoare de la 29.01.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2008/1/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
(versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării(3) a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial(4). Din motive de claritate şi de coerenţă, directiva menţionată ar trebui să fie codificată.

(2) Obiectivele şi principiile politicii de mediu a Comunităţii, enunţate la articolul 174 din tratat, se referă în special la prevenirea, reducerea şi, pe cât posibil, eliminarea poluării prin favorizarea intervenţiilor la sursă şi prin asigurarea unei gestionări prudente a resurselor naturale, în conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte" şi cu principiul prevenirii poluării.

(3) Al cincilea program de acţiune pentru mediu, ale cărui orientări generale au fost aprobate de către Consiliu şi de către reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, prin Rezoluţia din 1 februarie 1993 privind un program comunitar de politici şi de acţiune pentru mediu şi dezvoltare durabilă(5), a acordat prioritate controlului integrat al poluării ca parte semnificativă a progresului spre un echilibru mai durabil între activităţile umane şi dezvoltarea socioeconomică, pe de o parte, şi resursele şi capacitatea de regenerare a naturii, pe de altă parte.

(4) Punerea în aplicare a unei strategii integrate pentru reducerea poluării implică întreprinderea de acţiuni la nivel comunitar pentru a modifica şi a completa legislaţia comunitară existentă cu privire la prevenirea şi controlul poluării provenite de la instalaţiile industriale.

(5) Directiva 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalaţiile industriale(6) a introdus un cadru general prin care se solicită autorizarea înainte de orice exploatare sau modificare substanţială a instalaţiilor industriale care ar putea provoca poluarea aerului.

(6) Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii(7) prevede obligaţia de a obţine o autorizaţie pentru evacuarea acestor substanţe.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...