Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 70/2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ Număr celex: 32008D0070

În vigoare de la 26.01.2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 70/2008/CE
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 15 ianuarie 2008
privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 95 şi 135,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1) În conformitate cu agenda de la Lisabona, Comunitatea şi statele membre s-au angajat să sporească nivelul de competitivitate a societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în Europa. Conform Deciziei 2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administraţiile publice, întreprinderi şi cetăţeni (IDABC) (3), Comisia şi statele membre ar trebui să furnizeze sisteme de informaţii şi comunicaţii eficiente, eficace şi interoperabile pentru schimbul de informaţii între administraţiile publice şi cetăţenii Comunităţii.

(2) Acţiunea de guvernare electronică paneuropeană, prevăzută în Decizia 2004/387/CE, presupune adoptarea unor măsuri cu scopul de a spori eficienţa organizării controalelor vamale şi de a asigura fluxul continuu de date, astfel încât procedurile de vămuire să fie mai eficiente, să se reducă obligaţiile administrative, să contribuie la combaterea fraudei, a crimei organizate şi a terorismului, să răspundă intereselor fiscale, să protejeze proprietatea intelectuală şi patrimoniul cultural, să îmbunătăţească siguranţa mărfurilor şi securitatea comerţului internaţional şi să intensifice eforturile în ceea ce priveşte sănătatea şi protecţia mediului. În acest sens, este extrem de importantă furnizarea de tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) concepute pentru a fi utilizate de administraţiile vamale.

(3) Rezoluţia Consiliului din 5 decembrie 2003 privind crearea unui mediu simplu şi informatizat pentru vamă şi comerţ (4), adoptată ca urmare a comunicării Comisiei privind crearea unui mediu simplu şi informatizat pentru vamă şi comerţ, invită Comisia să elaboreze, în strânsă cooperare cu statele membre, un plan strategic multianual în vederea creării unui mediu vamal comunitar electronic coerent şi interoperabil. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (5) impune utilizarea tehnicilor de procesare de date pentru depunerea declaraţiilor sumare şi pentru schimbul electronic de date între autorităţile vamale, astfel încât controalele vamale să se bazeze pe sisteme automatizate de analiză a riscurilor.

(4) În consecinţă, este necesară stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ, precum şi a structurii, a mijloacelor şi a termenelor pentru realizarea acestuia.

(5) Comisia ar trebui să pună în aplicare prezenta decizie în strânsă cooperare cu statele membre. În consecinţă, este necesar să se precizeze care sunt responsabilităţile şi sarcinile specifice care revin părţilor implicate şi să se reglementeze repartizarea costurilor între Comisie şi statele membre.

(6) Comisia şi statele membre ar trebui să partajeze răspunderea în ceea ce priveşte componentele comunitare şi naţionale ale sistemelor de comunicaţii şi schimb de informaţii, în conformitate cu principiile prevăzute în Decizia nr. 253/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 februarie 2003 de adoptare a unui program de acţiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2007) (6) şi având în vedere Decizia nr. 2235/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie 2002 de adoptare a unui program comunitar pentru îmbunătăţirea funcţionării sistemelor de impozitare pe piaţa internă (Programul Fiscalis 2003-2007) (7).

(7) Pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentei decizii şi coerenţa între diferitele sisteme care urmează afi create, este necesară instituirea unui sistem de monitorizare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...