Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată Număr celex: 32006L0112

În vigoare de la 11.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/112/CE A CONSILIULUI
din 28 noiembrie 2006
privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 93,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

întrucât:

(1) Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare1 a fost modificată în mod substanţial în mai multe etape. La efectuarea noilor modificările ale directivei menţionate anterior, este de dorit, din motive de claritate şi raţionalizare, ca directiva menţionată să fie reformată.

(2) Este oportun ca textul reformat să includă toate dispoziţiile încă aplicabile ale Directivei 67/227/CEE a Consiliului din 11 aprilie 1967 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre privind impozitele pe cifra de afaceri2. Prin urmare, directiva menţionată anterior este necesar să fie abrogată.

(3) Pentru a asigura că dispoziţiile sunt prezentate într-un mod clar şi raţional, în conformitate cu principiul unei mai bune legiferări, este necesar a reforma structura şi formularea directivei menţionate anterior, deşi acest lucru nu antrenează, în principiu, modificări de fond în legislaţia existentă. Cu toate acestea, un număr mic de modificări substanţiale sunt inerente exerciţiului de reformare şi este necesar să fie, totuşi, efectuate. În cazul în care asemenea modificări sunt efectuate, ele sunt enumerate în mod exhaustiv în dispoziţiile care reglementează transpunerea şi intrarea în vigoare.

(4) Realizarea obiectivului de stabilire a pieţei interne presupune aplicarea în statele membre a legislaţiei privind impozitele pe cifra de afaceri care nu denaturează condiţiile concurenţei sau nu afectează libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor. Prin urmare, este necesară realizarea acestei armonizări a legislaţiei privind impozitele pe cifra de afaceri prin intermediul unui sistem privind taxa pe valoarea adăugată (TVA), astfel încât să elimine, pe cât posibil, factorii care pot denatura concurenţa, atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar.

(5) Un sistem privind TVA atinge cel mai înalt grad de simplitate şi neutralitate atunci când taxa este percepută într-un mod cât mai general posibil şi atunci când sfera lui de aplicare acoperă toate etapele producţiei şi distribuţiei, precum şi prestarea de servicii. Prin urmare, adoptarea unui sistem comun care să se aplice şi comerţului cu amănuntul este în interesul pieţei interne şi al statelor membre.

(6) Este necesar ca acest proces să se efectueze în etape, întrucât armonizarea impozitelor pe cifra de afaceri determină în statele membre modificări în structura fiscală şi consecinţe apreciabile în domeniile bugetar, economic şi social.

(7) Sistemul comun privind TVA este necesar să conducă, chiar şi în cazul în care cotele şi scutirile nu sunt pe deplin armonizate, la o neutralitate în domeniul concurenţei, astfel încât, pe teritoriul fiecărui stat membru, bunurile şi serviciile similare să suporte aceeaşi sarcină fiscală, indiferent de lungimea lanţului de producţie şi de distribuţie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...