Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 4/2006 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către băncile centrale şi către ţările din afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale (BCE/2006/4) Număr celex: 32006O0004

În vigoare de la 20.04.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 7 aprilie 2006
privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare
a rezervelor în euro către băncile centrale şi către ţările din
afara zonei euro şi către organizaţiile internaţionale
(BCE/2006/4) (2006/294/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 şi 23,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2004/13 din 1 iulie 2004 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro către băncile centrale care nu aparţin Uniunii Europene, către ţările care nu fac parte din Uniunea Europeană şi către organizaţiile internaţionale1 trebuie modificată pentru a ţine seama de schimbările aduse definiţiei "rezervelor" şi eliminarea pragului sub care nu se oferă remunerare pentru soldurile creditelor cu scadenţă de o zi deţinute ca serviciu de trezorerie/investiţii. Orientarea BCE/2004/13 a fost deja modificată o dată şi, din considerente de claritate şi transparenţă, este de dorit să se procedeze la o reformulare a respectivei orientări.

(2) În temeiul articolului 23 coroborat cu articolul 43.4 din statut, Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale naţionale ale statelor membre care au adoptat moneda euro (denumite în continuare "BCN participante") pot stabili relaţii cu băncile centrale din alte ţări şi, dacă se consideră necesar, cu organizaţii internaţionale, şi pot desfăşura toate tipurile de tranzacţii bancare cu ţări terţe şi organizaţii internaţionale.

(3) Consiliul guvernatorilor consideră că Eurosistemul ar trebui să acţioneze ca un sistem unic atunci când furnizează acestor clienţi servicii ale Eurosistemului de administrare a rezervelor, indiferent de membrul Eurosistemului prin intermediul căruia sunt furnizate serviciile în cauză. În acest scop, Consiliul guvernatorilor consideră că este necesară adoptarea prezentei orientări pentru a se asigura că, inter alia, serviciile Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt standardizate şi furnizate în termeni şi condiţii armonizate, că BCE primeşte informaţii adecvate privind serviciile în cauză şi că sunt identificate caracteristicile comune minime necesare în contractele încheiate cu clienţii.

(4) Consiliul guvernatorilor consideră că este necesară confirmarea că toate informaţiile, datele şi documentele redactate de membrii Eurosistemului şi/sau schimbate între aceştia în contextul serviciilor Eurosistemului de administrare a rezervelor sunt de natură confidenţială şi fac obiectul articolului 38 din statut.

(5) În conformitate cu articolele 12.1 şi 14.3 din statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 241, 13.7.2004, p. 68. Orientare, astfel cum a fost modificată prin Orientarea BCE/2004/20 (JO L 385, 29.12.2004, p. 85).

Articolul 1 Definiţii

În sensul prezentei orientări:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...