Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 94/2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0094

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/94/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport
rutier de mărfuri (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Prima Directivă a Consiliului din 23 iulie 1962 privind stabilirea unor reguli comune pentru transporturile internaţionale (transportul rutier de mărfuri contra cost sau pe baza unei chirii)3 a fost modificată substanţial în repetate rânduri4. Din motive de claritate şi de raţionalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

___________

1 JO C 241, 28.9.2004, p. 19.

2 Avizul Parlamentului European din 21 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 545) şi Decizia Consiliului din 14 novembre 2006.

3 JO L 70, 6.8.1962, p. 2005/62. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 881/92 (JO L 95, 9.4.1992, p. 1).

4 A se vedea anexa II, partea A.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...