Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 88/2006 privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli Număr celex: 32006L0088

În vigoare de la 24.11.2006 până la 21.04.2021, fiind abrogat(ă) prin Regulamentul nr. 429/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/88/CE A CONSILIULUI
din 24 octombrie 2006
privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi
produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli
la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

întrucât:

(1) Animalele şi produsele de acvacultură sunt cuprinse în sfera de aplicare a anexei I la tratat ca animale vii, peşti moluşte şi crustacee. Reproducerea, creşterea şi introducerea pe piaţă a animalelor şi produselor de acvacultură constituie deci o sursă importantă de venituri pentru persoanele care lucrează în acest sector.

(2) În cadrul pieţei interne, au fost definite norme specifice de sănătate animală pentru introducerea pe piaţă şi importul provenind din ţări terţe ale produselor reglementate prin Directiva 91/67/CEE a Consiliului din 28 ianuarie 1991 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piaţă a animalelor şi a produselor de acvacultură2.

(3) Apariţia bolilor la animalele de acvacultură poate avea ca rezultat pierderi considerabile pentru sectorul respectiv. Directiva 93/53/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 de stabilire a unor măsuri comunitare minime pentru controlul anumitor boli ale peştilor3 şi Directiva 95/70/CE a Consiliului din 22 decembrie 1995 privind introducerea unor măsuri comunitare minime de control al anumitor boli ale moluştelor bivalve4 au definit măsuri minime aplicabile în cazul apariţiei principalelor boli ale peştilor şi moluştelor.

(4) Legislaţia comunitară existentă a fost elaborată în principal pentru a reglementa creşterea somonului, a păstrăvului şi a stridiilor. De la adoptarea acestei legislaţii, sectorul comunitar al acvaculturii s-a dezvoltat considerabil. Un anumit număr de alţi peşti, mai ales din specii marine se utilizează în acvacultură. De asemenea, sunt utilizate din ce în ce mai mult noi metode de creştere aplicate în special pentru alte specii de peşti, mai ales în urma recentei extinderi a Comunităţii. În afară de aceasta, creşterea crustaceelor, a midiilor, a scoicilor mici şi a crevetelor mide este în plină dezvoltare.

(5) Toate măsurile de combatere a bolilor au un impact economic asupra acvaculturii. Măsuri de combatere neadecvate pot să conducă la propagarea agenţilor patogeni care va avea ca rezultat pierderi considerabile şi va compromite starea de sănătate a peştilor, moluştelor şi crustaceelor din sectorul acvaculturii comunitare. Pe de altă parte, un exces de reglementare ar putea introduce restricţii inutile pentru liberul schimb.

(6) Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 19 septembrie 2002 prezintă o strategie pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii europene. Această comunicare expune o serie de măsuri care vizează crearea de locuri de muncă pe termen lung în sectorul acvaculturii, în special prin promovarea de standarde ridicate de sănătate şi de bunăstare animală, precum şi de acţiuni ecologice care să garanteze viabilitatea sectorului. Este necesar să se ia în considerare aceste măsuri.

(7) De la adoptarea Directivei 91/67/CEE, Comunitatea a ratificat Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare (Acordul SPS). Acordul SPS face trimitere la standardele Oficiului Internaţional de Epizootii (OIE). Condiţiile de sănătate animală aplicabile introducerii pe piaţă a animalelor şi produselor de acvacultură în Comunitate, care sunt definite în Directiva 91/67/CEE, sunt mai stricte decât aceste standarde. Prezenta directivă ar trebui deci să ia în considerare Codul sanitar pentru animalele acvatice şi de Manualul testelor de diagnostic pentru bolile acvatice al OIE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...