Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 66/2006 privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0066

În vigoare de la 26.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 6 septembrie 2006
privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori
şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1) şi articolul 95 alineatul (1) coroborate cu articolele 4, 6 şi 21 din prezenta directivă,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 22 iunie 2006,

întrucât:

___________

1 JO C 96, 21.4.2004, p.29.

2 JO C 117, 30.4.2004, p.5.

3 JO C 121, 30.4.2004, p 35.

4 Avizul Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (JO C 104 E, 30.4.2004, p. 354), poziţia comună a Consiliului din 18 iulie 2005 (JO C 264 E, 25.10.2005, p. 1) şi poziţia Parlamentului European din 13 decembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 iulie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 18 iulie 2006.

(1) Este de dorit să se armonizeze măsurile naţionale privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori. Obiectivul fundamental al prezentei directive este de a reduce impactul negativ al bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori asupra mediului, contribuind astfel la protecţia, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Baza juridică este, prin urmare, articolul 175 alineatul (1) din tratat. Cu toate acestea, este necesar, de asemenea, să se ia măsuri la nivel comunitar în temeiul articolului 95 alineatul (1) pentru a armoniza cerinţele privind conţinutul în metale grele şi etichetarea bateriilor şi a acumulatorilor astfel încât să se asigure buna funcţionare a pieţei interne şi să se evite denaturarea concurenţei în cadrul Comunităţii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...