Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 801/2007 privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în Republica Polonă, în Republica Slovenia şi în Republica Slovacă Număr celex: 32007D0801

În vigoare de la 08.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 decembrie 2007
privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen
în Republica Cehă, în Republica Estonia, în Republica Letonia, în
Republica Lituania, în Republica Ungară, în Republica Malta, în
Republica Polonă, în Republica Slovenia şi în Republica Slovacă
(2007/801/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Actul de aderare din 2003, în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Articolul 3 alineatul (2) din Actul de aderare din 2003 prevede că dispoziţiile acquis-ului Schengen, altele decât cele menţionate în anexa I la actul respectiv, se aplică într-un nou stat membru, în sensul actului respectiv, numai în temeiul unei decizii a Consiliului în acest sens, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru aplicarea respectivului acquis.

(2) În urma verificării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru aplicarea părţii privind protecţia datelor din cadrul acquis-ului Schengen în cauză de către Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă (denumite în continuare "statele membre în cauză"), Consiliul a instituit aplicabilitatea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen pentru statele membre în cauză cu începere de la 1 septembrie 2007.

(3) Consiliul a verificat în prezent, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Decizia Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de constituire a unui comitet permanent privind evaluarea şi punerea în aplicare a sistemului Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.](2), că au fost îndeplinite toate condiţiile necesare pentru aplicarea acquis-ului Schengen în toate celelalte domenii ale acquis-ului Schengen frontiere aeriene, frontiere terestre, cooperare poliţienească, Sistemul de Informaţii Schengen, frontiere maritime şi vize - în statele membre în cauză.

(4) La 8 noiembrie 2007, Consiliul a constatat că statele membre în cauză au îndeplinit condiţiile pentru fiecare dintre domeniile menţionate.

(5) Este posibil să se stabilească date de aplicare integrală a acquis-ului Schengen de către statele membre în cauză, respectiv date începând cu care ar trebui să fie eliminate controalele asupra persoanelor la frontierele interne cu statele membre în cauză.

(6) De la cea mai apropiată dintre aceste date, ar trebui să se elimine restricţiile privind utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen, prevăzute în Decizia 2007/471/CE a Consiliului din 12 iunie 2007 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă(3).

(7) Pentru ca extinderea zonei Schengen să nu provoace dificultăţi de călătorie în zonă pentru anumite categorii de persoane, ar trebui menţinută facilitarea prevăzută în Decizia nr. 895/2006/CE(4) pentru resortisanţii unei ţări terţe care deţin o viză pe termen scurt eliberată de unul dintre statele membre în cauză pentru tranzitarea teritoriului altor state membre în cauză. În consecinţă, unele dispoziţii ale respectivei decizii ar trebui să continue să se aplice pentru o perioadă de tranziţie, limitată în timp.

(8) În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) paragraful al doilea din Actul de aderare din 2003 şi ca urmare a aplicării parţiale a acquis-ului Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prevăzută în Decizia 2004/926/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind punerea în aplicare a unor părţi din acquis-ul Schengen de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord(5), în special articolul 1 primul paragraf, în raporturile dintre statele membre în cauză şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ar trebui să se aplice doar o parte din dispoziţiile acquisului Schengen aplicabile statelor membre în cauză în raporturile lor cu statele membre care aplică integral acquis-ul Schengen.

(9) În ceea ce priveşte Islanda şi Norvegia, prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat de către Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestor două state în vederea punerii în aplicare, a asigurării respectării şi dezvoltării acquis-ului Schengen, care intră sub incidenţa domeniului menţionat la articolul 1 punctele B, C, D, F şi H din Decizia 1999/437/CE a Consiliului(6) privind anumite modalităţi de aplicare a respectivului acord,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...