Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 59/2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar Număr celex: 32007L0059

În vigoare de la 03.12.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/59/CE
A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2007
privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive
şi trenuri în sistemul feroviar comunitar

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 31 iulie 2007(3),

întrucât:

(1) Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului(4) privind siguranţa căilor ferate comunitare impune gestionarilor de infrastructură şi întreprinderilor feroviare să instituie sisteme de management al siguranţei astfel încât sistemul feroviar să fie capabil cel puţin să atingă obiectivele de siguranţă comune şi să fie în conformitate cu reglementările naţionale în materie de siguranţă şi cu cerinţele referitoare la siguranţă menţionate în specificaţiile tehnice de interoperabilitate (STI), iar elementele relevante din metodele de siguranţă comune să fie aplicate. Aceste sisteme de gestionare a siguranţei prevăd, printre altele, programe şi sisteme de formare a personalului care garantează menţinerea nivelului de competenţă a personalului şi îndeplinirea îndatoririlor în mod adecvat.

(2) Directiva 2004/49/CE prevede că o întreprindere feroviară trebuie să deţină un certificat de siguranţă pentru a avea acces la infrastructura feroviară.

(3) În conformitate cu Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare(5), întreprinderile feroviare autorizate au avut, de la 15 martie 2003, dreptul de acces la reţeaua transeuropeană de transport feroviar de mărfuri pentru serviciile de transport feroviar internaţional de mărfuri şi, din 2007, dreptul de acces la întreaga reţea pentru serviciile de transport feroviar intern şi internaţional de mărfuri. Această extindere treptată a drepturilor de acces va conduce inevitabil la creşterea mobilităţii mecanicilor de locomotivă dincolo de frontierele naţionale. Rezultatul va fi creşterea cererii de mecanici de locomotivă formaţi şi certificaţi în vederea exploatării serviciilor în mai multe state membre.

(4) Un studiu efectuat de Comisie în 2002 a scos în evidenţă faptul că legislaţiile statelor membre privind condiţiile de certificare a mecanicilor de locomotivă diferă considerabil. În consecinţă, trebuie să se adopte unele norme comunitare privind certificarea mecanicilor de locomotivă pentru a depăşi aceste diferenţe, menţinându-se în acelaşi timp nivelul ridicat de siguranţă al sistemului feroviar comunitar.

(5) Aceste norme comunitare ar trebui să contribuie de asemenea la atingerea scopului politicilor comunitare privind libera circulaţie a forţei de muncă, libertatea de stabilire şi libertatea de a presta servicii în contextul politicii comune în domeniul transportului, evitând în acelaşi timp orice denaturare a concurenţei.

(6) Scopul acestor prevederi comune ar trebui să fie, înainte de toate, facilitarea mobilităţii mecanicilor de locomotivă dintr-un stat membru în altul, dar şi facilitarea mobilităţii mecanicilor de locomotivă de la o întreprindere feroviară la alta şi, în general, recunoaşterea permiselor şi a certificatelor complementare armonizate de către toate părţile interesate din sectorul feroviar. În acest scop, este esenţial să se prevadă cerinţe minime pe care solicitanţii trebuie să le satisfacă pentru a obţine un permis sau un certificat complementar armonizat.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...