Back

Comisia Comunităţilor Europene

Comunicarea nr. 202/1998 privind aplicarea regulilor de concurenţă în sectorul poştal şi privind evaluarea anumitor măsuri de stat cu privire la serviciile poştale (98/C 39/02) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 31998Y0206(01)

În vigoare de la 06.02.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMUNICAREA COMISIEI
privind aplicarea regulilor de concurenţă în sectorul poştal şi
privind evaluarea anumitor măsuri de stat cu privire la serviciile
poştale (98/C 39/02) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PREFAŢĂ

În urma prezentării de către Comisie a unei Cărţi verzi privind dezvoltarea pieţei unice pentru serviciile poştale1 şi a unei comunicări, adresate Parlamentului European şi Consiliului, precizând rezultatele consultărilor privind Cartea verde şi măsurile preconizate de Comisie2, a avut loc o dezbatere de fond cu privire la viitorul cadru de reglementare pentru sectorul poştal în Comunitate. Prin Rezoluţia din 7 februarie 1994 privind dezvoltarea serviciilor poştale comunitare3, Consiliul a invitat Comisia să propună măsuri care urmăresc definirea unui serviciu universal armonizat şi a serviciilor poştale care pot fi rezervate. În iulie 1995 Comisia a propus un pachet de măsuri privind serviciile poştale care consta într-o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru dezvoltarea serviciile poştale comunitare şi îmbunătăţirea calităţii serviciului4 şi un proiect al prezentei comunicări privind aplicarea regulilor de concurenţă5.

Prezenta comunicare, care completează măsurile de armonizare propuse de Comisie, se bazează pe rezultatele acestor discuţii în conformitate cu principiile stabilite de rezoluţia din 7 februarie 1994. Ea ţine seama de observaţiile primite în timpul consultării publice cu privire la proiectul de comunicare publicat în decembrie 1995, de rezoluţia Parlamentului European6 privind acest proiect adoptată la 12 decembrie 1996, precum şi de dezbaterile din Parlamentul European şi de discuţiile din Consiliu privind propunerea de directivă.

Comisia consideră că, întrucât sunt un mijloc esenţial de comunicare şi de schimburi comerciale, serviciile poştale sunt vitale pentru toate activităţile economice şi sociale. Noi servicii poştale îşi fac apariţia în prezent, iar certitudinea privind evoluţia pieţei este necesară pentru a favoriza investiţiile şi crearea de noi locuri de muncă în acest sector. Astfel cum a recunoscut Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, dreptul comunitar, în special regulile de concurenţă din Tratatul CE, se aplică sectorului poştal7. Curtea a explicat că "în cazul întreprinderilor publice cărora statele membre le acordă drepturi speciale sau exclusive, acestea nu trebuie nici să adopte, nici să menţină în vigoare vreo măsură contrară normelor conţinute în tratat în materie de concurenţă" şi că aceste norme "trebuie coroborate cu articolul 90 alineatul (2) care prevede că întreprinderile care au sarcina de a gestiona serviciile de interes economic general se supun regulilor de concurenţă în măsura în care aplicarea acestor reguli nu împiedică, în fapt şi în drept, îndeplinirea misiunii speciale care le-a fost încredinţată". Prin urmare, Comisiei îi sunt deseori adresate întrebări cu privire la atitudinea pe care intenţionează să o adopte, pentru punerea în aplicare a regulilor de concurenţă conţinute de tratat, faţă de comportamentul furnizorilor de servicii poştale şi faţă de măsurile de stat cu privire la întreprinderile publice şi întreprinderile cărora statele membre le acordă drepturi speciale sau exclusive în sectorul poştal.

Prezenta comunicare expune interpretarea dată de Comisie dispoziţiilor pertinente ale tratatului şi principiile de orientare în conformitate cu care Comisia intenţionează să aplice regulile de concurenţă din tratat în sectorul poştal în cazuri concrete, menţinând în acelaşi timp garanţiile necesare pentru furnizarea unui serviciu universal, şi oferă întreprinderilor şi statelor membre orientări clare astfel încât să evite încălcarea tratatului. Prezenta comunicare nu aduce atingere nici unei interpretări date de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. În afară de aceasta, prezenta comunicarea descrie abordarea pe care Comisia intenţionează să o adopte atunci când aplică regulile de concurenţă în cazul comportamentului furnizorilor de servicii poştale şi în atunci când evaluează compatibilitatea măsurilor de stat care limitează libertatea de a furniza servicii şi/sau de a concura pe pieţele serviciilor poştale cu regulile de concurenţă şi alte dispoziţii ale tratatului. În afară de aceasta, ea abordează problema accesului nediscriminatoriu la reţeaua poştală şi măsurile de protecţie necesare pentru a asigura o concurenţă loială în acest sector.

În special datorită dezvoltării noilor servicii poştale de către operatorii privaţi şi publici, unele state membre şi-au revizuit sau sunt în curs de a-şi revizui legislaţia privind serviciile poştale pentru a limita monopolul furnizorilor lor de servicii poştale la ceea ce este considerat necesar pentru realizarea obiectivului de interes public. În acelaşi timp, Comisia se confruntă un număr crescând de reclamaţii şi cauze in temeiul dreptului concurenţei pentru care trebuie să adopte o poziţie. La acest stadiu, o comunicare constituie astfel instrumentul adecvat pentru a furniza orientări statelor membre şi furnizorilor de servicii poştale, inclusiv celor care se bucură de drepturi speciale sau exclusive, care să asigure o punere în aplicare corectă a regulilor de concurenţă. Cu toate că nu poate fi exhaustivă, prezenta comunicare urmăreşte să furnizeze orientările necesare pentru o interpretare corectă, în special a articolelor 59, 85, 86, 90 şi 92 din tratat în cazuri concrete. Publicând prezenta comunicare, Comisia ia măsuri pentru a asigura transparenţă şi pentru a facilita deciziile de investiţii ale tuturor furnizorilor de servicii poştale, în interesul utilizatorilor de servicii poştale din Uniunea Europeană.

Astfel cum a explicat Comisia în comunicarea sa din 11 septembrie 1996 privind "Serviciile de interes general în Europa" 8, solidaritatea şi tratamentul egal într-o economie de piaţă constituie obiective fundamentale ale Comunităţii. Serviciile de interes general contribuie la realizarea acestor obiective. Europenii aşteaptă servicii de înaltă calitate la preţuri accesibile şi mulţi dintre ei chiar percep serviciile de interes general ca drepturi sociale.

În special în sectorul poştal consumatorii tind să fie tot mai hotărâţi în exercitarea drepturilor şi dorinţelor lor. Concurenţa mondială forţează întreprinderile care folosesc asemenea servicii să caute oferte la preţuri mai bune, comparabile cu cele de care se bucură concurenţii lor. Noile tehnologii, precum faxul şi poşta electronică, exercită presiuni enorme asupra serviciilor poştale tradiţionale. Aceste evoluţii au provocat îngrijorări cu privire la viitorul acestor servicii, însoţite de preocupări privind ocuparea forţei de muncă şi coeziunea economică şi socială. Importanţa economică a acestor servicii este considerabilă. Iată de ce este importantă modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de interes general, în măsura în care acestea contribuie atât de mult la competitivitatea, solidaritatea socială şi calitatea vieţii în Europa.

Obiectivul Comunităţii este de a susţine competitivitatea economiei europene într-o lume din ce în ce mai competitivă şi de a asigura consumatorului mai multe posibilităţi de alegere, o calitate mai bună şi preţuri mai mici, contribuind în acelaşi timp, prin intermediul politicilor sale, la consolidarea coeziunii economice şi sociale între statele membre şi la reducerea anumitor inegalităţi. Serviciile poştale joacă un rol important în această privinţă. Comunitatea s-a angajat să promoveze funcţiile acestora de interes economic general, astfel cum a afirmat solemn în noul articol 7d, introdus prin Tratatul de la Amsterdam, îmbunătăţindu-le în acelaşi timp eficienţa. Forţele pieţei produc o alocare mai bună a resurselor şi o eficienţă mai mare în furnizarea de servicii, principalul beneficiar fiind consumatorul, care obţine o calitate mai bună la un preţ mai mic. Cu toate acestea, aceste mecanisme au câteodată limitele lor; ca urmare, avantajele potenţiale pot să nu se extindă la întreaga populaţie, iar obiectivul de a promova coeziunea socială şi teritorială în Uniune poate să nu fie atins. Astfel, autoritatea publică trebuie să asigure ca interesul general să fie luat în considerare.

Structurile tradiţionale ale anumitor servicii de interes economic general, care se bazează pe monopoluri naţionale, constituie o provocare pentru integrarea economică europeană. Aceasta include monopolurile asupra serviciilor poştale care pot împiedica buna funcţionare a pieţei, în special prin blocarea accesului la un segment determinat al pieţei, chiar şi atunci când acestea sunt justificate.

Adevărata provocare este de a asigura o interacţiune armonioasă între cerinţele pieţei unice în termeni de liberă circulaţie, performanţă economică şi dinamism economic, liberă concurenţă şi obiectivele de interes general. De această interacţiune trebuie să beneficieze fiecare cetăţean şi societatea în ansamblu. Aceasta este un act dificil de echilibru, întrucât condiţiile se schimbă permanent: piaţa unică continuă să se extindă, iar serviciile publice, departe de a fi fixe, trebuie să se adapteze noilor cerinţe.

Conceptul de bază de serviciu universal, la originea căruia se află Comisia9, se referă la asigurarea presării de servicii de înaltă calitate la preţuri accesibile pentru toţi. Serviciul universal este definit în funcţie de principii - egalitate, universalitate, continuitate şi adaptabilitate - şi în funcţie de practici solide - transparenţă în gestionare, în stabilirea tarifelor şi în finanţarea şi controlul de către organisme independente de cele care furnizează serviciile. Aceste criterii nu sunt întotdeauna îndeplinite toate la nivel naţional, dar atunci când au fost introduse prin folosirea conceptului de serviciu universal european, au avut efecte pozitive pentru dezvoltarea serviciilor de interes general. Serviciul universal este, în Europa, expresia cerinţelor şi aspectelor specifice ale modelului european de societate, în cadrul unei politici care combină o piaţă dinamică, coeziunea şi solidaritatea.

Serviciile poştale universale de înaltă calitate sunt de o mare importanţă atât pentru consumatori, cât şi pentru utilizatorii profesionali. Ţinând seama de dezvoltarea comerţului electronic, importanţa lor va creşte în viitorul apropiat. Serviciile poştale au de jucat aici un rol important.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...