Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 184/2005 privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe Număr celex: 32005R0184

În vigoare de la 08.02.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 184/2005 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 12 ianuarie 2005
privind statisticile comunitare ale balanţei de plăţi, ale comerţului
internaţional cu servicii şi ale investiţiilor străine directe

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene adoptat în conformitate cu articolul 105 alineatul (4) din tratat1,

hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 din Tratat2,

întrucât:

(1) Tratatul prevede că Comisia prezintă rapoarte Consiliului pentru a-i permite acestuia să supravegheze evoluţia economică din fiecare stat membru şi din Comunitate, precum şi conformitatea politicilor economice cu anumite orientări majore.

(2) În temeiul tratatului, Comisia trebuie să prezinte Consiliului propuneri de punere în aplicare a politicii comerciale comune, iar Consiliul trebuie să autorizeze Comisia să înceapă negocierile necesare.

(3) Punerea în aplicare şi revizuirea acordurilor comerciale, inclusiv acordul general privind comerţul cu servicii (GATS)3 şi acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPs)4, precum şi negocierile actuale şi viitoare privind noi acorduri, necesită punerea la dispoziţie a informaţiilor statistice relevante.

(4) Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate5 (SEC 95) stabileşte cadrul de referinţă pentru standardele, definiţiile, nomenclaturile şi regulile contabile comune destinat elaborării conturilor statelor membre pentru necesităţile statistice ale Comunităţii, în scopul obţinerii unor rezultate comparabile între statele membre.

___________

1 JO C 296, 6.12.2003, p. 5.

2 Avizul Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 13 decembrie 2004.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...