Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1354/2007 de adaptare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), ca urmare a aderării Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007R1354

În vigoare de la 22.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 56,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 56 din Actul de aderare din 2005, în cazul în care actele instituţiilor adoptate înainte de aderare necesită adaptări ca urmare a aderării şi aceste adaptări nu au fost prevăzute în actul de aderare sau în anexele la acesta, Consiliul adoptă actele necesare, cu excepţia cazului în care Comisia a adoptat actul original.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice a fost adoptat înainte de aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană şi, drept urmare, necesită adaptări.

(3) În consecinţă, ar trebui modificată definiţia substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu, astfel încât substanţele produse sau comercializate în Bulgaria şi România înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană să fie supuse aceloraşi condiţii ca şi substanţele produse sau comercializate în celelalte state membre,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 alineatul (20), literele (b) şi (c) se înlocuiesc cu următorul text:

"

(b) a fost produsă în Comunitate sau în ţările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007, dar nu a fost introdusă pe piaţă de către producător sau importator nici măcar o dată în cursul celor 15 ani care precedă intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu condiţia ca producătorul sau importatorul să deţină documente justificative în acest sens;

(c) a fost introdusă pe piaţă de către producător sau importator, în Comunitate sau în ţările care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi a fost considerată ca fiind notificată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuţă din Directiva 67/548/CEE, dar nu corespunde definiţiei unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu condiţia ca producătorul sau importatorul să deţină documente justificative în acest sens;".

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...