Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007L0060

În vigoare de la 06.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/60/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 23 octombrie 2007
privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Inundaţiile au capacitatea de a produce pierderi de vieţi omeneşti, evacuări de persoane şi daune mediului, de a compromite grav dezvoltarea economică şi de a submina activităţile economice ale Comunităţii.

(2) Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele activităţi umane (cum ar fi numărul tot mai mare de aşezări umane şi de bunuri economice aflate în zone inundabile, precum şi reducerea capacităţii de retenţie naturală a apei prin exploatarea terenurilor) şi schimbările climatice contribuie la creşterea probabilităţii survenirii inundaţiilor şi a impactului negativ al acestora.

(3) Este realizabil şi de dorit să se reducă riscul consecinţelor negative, în special pentru sănătatea şi viaţa persoanelor, mediu, patrimoniul cultural, activitatea economică şi infrastructura asociată cu inundaţiile. Cu toate acestea, măsurile de reducere a acestor riscuri, pentru a fi eficiente, ar trebui, pe cât posibil, coordonate la nivelul unui întreg bazin hidrografic.

(4) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(3) impune crearea unor planuri de gestionare a bazinului hidrografic pentru fiecare district hidrografic, pentru a ajunge la o bună stare ecologică şi chimică, contribuind la atenuarea efectelor inundaţiilor. Cu toate acestea, reducerea riscului de inundaţii nu constituie unul dintre obiectivele principale ale respectivei directive şi nu ţine seama de modificările viitoare ale riscurilor de inundaţii, ca urmare a schimbărilor climatice.

(5) Comunicarea Comisiei din 12 iulie 2004 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor "Gestionarea riscului de inundaţii - Prevenirea inundaţiilor, protecţia împotriva acestora şi atenuarea efectelor acestora" prezintă analiza Comisiei şi punctul de vedere al acesteia privind gestionarea riscurilor de inundaţie la nivel comunitar şi declară că acţiunile concertate şi coordonate la nivel comunitar ar aduce o valoare adăugată considerabilă şi ar îmbunătăţi nivelul general de protecţie împotriva inundaţiilor.

(6) Prevenirea inundaţiilor şi atenuarea efectelor acestora în mod eficient necesită, pe lângă coordonarea între statele membre, cooperarea cu ţări terţe. Aceasta se desfăşoară în conformitate cu Directiva 2000/60/CE şi cu principiile internaţionale de gestionare a riscului de inundaţii, astfel cum au fost dezvoltate în special în temeiul Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale, aprobate prin Decizia 95/308/CE a Consiliului(4), şi al acordurilor ulterioare privind aplicarea acesteia.

(7) Decizia 2001/792/CE, Euratom a Consiliului din 23 octombrie 2001 de instituire a unui mecanism comunitar de favorizare a unei cooperări consolidate în cadrul intervenţiilor de urgenţă care ţin de protecţia civilă(5) mobilizează sprijin şi asistenţă din partea statelor membre în cazul unor urgenţe majore, inclusiv al inundaţiilor. Protecţia civilă poate furniza un răspuns adecvat către populaţiile afectate şi poate îmbunătăţi pregătirea şi capacitatea de răspuns a acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...