Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1832/2006 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului ca urmare a aderării Bulgariei şi României Număr celex: 32006R1832

În vigoare de la 14.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1832/2006 AL COMISIEI
din 13 decembrie 2006
de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul zahărului
ca urmare a aderării Bulgariei şi României

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolele 41 şi 21, coroborate cu capitolul 3 litera (a) punctul 4 din anexa V la tratat,

întrucât:

(1) Normele privind regimul de producţie şi de schimburi pentru piaţa zahărului, inserate în Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului1 prin Actul de aderare a Bulgariei şi României vor fi aplicabile de la 1 ianuarie 2007, sub rezerva intrării în vigoare a actului de aderare la această dată. Cu toate acestea, pentru anul de comercializare 2006/2007, întreaga producţie de zahăr din sfeclă a Bulgariei şi a României va fi produsă în cadrul regimurilor naţionale. În consecinţă, trebuie stabilite măsuri tranzitorii pentru a se trece de la dispoziţiile naţionale ale Bulgariei şi României în domeniul producţiei şi schimburilor la cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 318/2006. În consecinţă, este necesar ca dispoziţiile referitoare la preţul minim al sfeclei, la acordurile sectoriale şi la distribuirea cotelor, prevăzute la articolele 5, 6 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006, să nu se aplice Bulgariei şi României pentru anul de comercializare 2006/2007.

(2) În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului din 20 februarie 2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune2, data limită de prezentare a cererilor de acordare a ajutorului de restructurare este stabilită la 31 iulie 2006 pentru anul de comercializare 2006/2007. Prin urmare, întreprinderile stabilite în Bulgaria şi România nu pot să îşi prezinte cererile pentru anul de comercializare în cauză. În consecinţă, aceste întreprinderi nu trebuie să plătească cuantumul pentru restructurare prevăzut la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 320/2006 pentru anul de comercializare 2006/2007.

(3) În cazul izoglucozei, producţia este stabilă şi respectă cererea. Este necesar să se stabilească, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 septembrie 2007, cote naţionale corespunzătoare de izoglucoză pentru Bulgaria şi România, în scopul garantării unui echilibru între producţia şi consumul din Comunitate, astfel cum este alcătuită la 1 ianuarie 2007. Aceste cote tranzitorii de izoglucoză trebuie calculate pro rata temporis.

(4) Pentru a permite întreprinderilor stabilite în Bulgaria şi România să participe la regimul de restructurare prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 320/2006 în aceleaşi condiţii ca cele aplicabile întreprinderilor stabilite în Comunitate, astfel cum este alcătuită la 31 decembrie 2006, trebuie efectuate unele adaptări pentru anul de comercializare 2007/2008, în special în ceea ce priveşte ordinea cronologică prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană3.

(5) În conformitate cu actul de aderare, necesarul de aprovizionare cu zahăr brut pentru rafinare a fost stabilit la 198 748 tone pentru Bulgaria şi 329 636 tone pentru România, pentru fiecare an de comercializare. Cu toate acestea, cantităţile corespunzătoare necesarului tradiţional de aprovizionare, atribuite Bulgariei şi României, trebuie să fie reduse pro rata temporis pentru a lua în considerare faptul că participarea celor două ţări la anul de comercializare 2006/2007 se va limita la perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 30 septembrie 2007.

(6) În Bulgaria şi România, activitatea rafinăriilor cu activitate permanentă se bazează, în mare măsură, pe importurile de zahăr brut din trestie care provine de la furnizorii tradiţionali din unele ţări terţe. În consecinţă, Comisia a propus Consiliului să deschidă contingente tarifare pentru importurile respective de zahăr din orice ţară terţă pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 şi 2008/20094. Cu toate acestea, pentru a evita orice perturbare a aprovizionării cu zahăr brut din trestie a rafinăriilor din aceste state membre în momentul aderării, se consideră necesară adoptarea de măsuri tranzitorii pentru a deschide la 1 ianuarie 2007 contingentele tarifare menţionare anterior.

(7) Contingentele tarifare tranzitorii deschise pentru Bulgaria şi România în temeiul prezentului regulament se aplică numai până la adoptarea de către Consiliu a măsurilor permanente.

(8) Licenţele de import eliberate în cadrul contingentelor tarifare deschise prin prezentul regulament trebuie să fie rezervate rafinăriilor cu activitate permanentă autorizate de Bulgaria şi România.

(9) Cuantumul dreptului aplicabil importurilor în cadrul contingentelor tarifare deschise prin prezentul regulament trebuie stabilit la un nivel care să garanteze o concurenţă loială pe piaţa comunitară a zahărului, dar care să nu împiedice importurile în Bulgaria şi România. Luând în considerare faptul că importurile în cadrul acestor contingente tarifare vor putea fi efectuate din orice ţară terţă, este necesar, prin urmare, să se stabilească nivelul drepturilor de import la 98 EUR pe tonă, adică acelaşi nivel stabilit pentru "zahărul concesii CXL" la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare, pentru anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008 şi 2008/2009, privind importul şi rafinarea produselor din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare şi acorduri preferenţiale5.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...