Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1987/2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) Număr celex: 32006R1987

În vigoare de la 28.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1987/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de
informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 62 alineatul (2) litera (a), articolul 63 alineatul (3) litera (b) şi articolul 66,

având în vedere propunerea Comisiei,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Sistemul de informaţii Schengen ("SIS"), instituit în temeiul dispoziţiilor titlului IV din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la 19 iunie 19902 ("Convenţia Schengen"), şi dezvoltarea acestuia, SIS 1+, constituie un instrument esenţial pentru aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen, integrat în cadrul Uniunii Europene.

(2) Comisiei i-a revenit sarcina de a dezvolta SIS din a doua generaţie ("SIS II") prin Regulamentul (CE) nr. 2424/2001 al Consiliului3 şi Decizia 2001/886/JAI a Consiliului4 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II). SIS II va înlocui SIS astfel cum a fost instituit prin Convenţia Schengen.

(3) Prezentul regulament constituie baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II în domeniile reglementate de Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ("tratatul"). Decizia 2006/.../JAI a Consiliului din ... privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)5 constituie baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II în domeniile reglementate de Tratatul privind Uniunea Europeană.

___________

1 Avizul Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

2 JO L 239, 22.9.2000, p. 19. Convenţie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1160/2005 (JO L 191, 22.7.2005, p. 18).

3 JO L 328, 13.12.2001, p. 4.

4 JO L 328, 13.12.2001, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...