Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1920/2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare) Număr celex: 32006R1920

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1920/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) La reuniunea de la Luxemburg din 28 şi 29 iunie 1991, Consiliul European a aprobat constituirea Observatorului European pentru Droguri. Un astfel de organism, denumit Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie ("Observatorul"), a fost înfiinţat prin Regulamentul (CEE) nr. 302/93 al Consiliului din 8 februarie 19933, care a fost modificat substanţial în repetate rânduri4. Dat fiind că este necesară operarea de modificări suplimentare, din motive de claritate este necesară reformarea respectivului regulament.

(2) Informaţii obiective, fiabile şi comparabile privind drogurile, toxicomania şi consecinţele acestora sunt necesare la nivel comunitar pentru a oferi Comunităţii şi statelor membre o imagine de ansamblu şi elemente suplimentare, atunci când, în domeniile lor de competenţă, acestea iau măsuri sau iniţiază acţiuni de combatere a drogurilor.

(3) Fenomenul drogurilor presupune aspecte multiple şi complexe, strâns legate între ele, care sunt greu de disociat. Prin urmare, este oportun să se încredinţeze Observatorului o misiune de informare globală care să ofere Comunităţii şi statelor membre o imagine de ansamblu asupra fenomenului drogurilor şi toxicomaniei. Respectiva misiune nu trebuie să aducă prejudicii repartizării competenţelor între Comunitate şi statele membre în ceea ce priveşte dispoziţiile legislative referitoare la oferta şi cererea de droguri.

___________

1 JO C 69, 21.3.2006, p. 22.

2 Avizul Parlamentului European din 14 iunie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...