Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare Număr celex: 32000R1334

În vigoare de la 30.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1334/2000 AL CONSILIULUI
din 22 iunie 2000
de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor
de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei1,

întrucât:

(1) Produsele cu dublă utilizare (inclusiv software şi tehnologii) trebuie să facă obiectul unui control eficient atunci când sunt exportate din Comunitate.

(2) Este necesar un sistem comun şi eficient de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare pentru a asigura respectarea angajamentelor şi responsabilităţilor internaţionale ale statelor membre şi ale Uniunii Europene, în special în ceea ce priveşte neproliferarea.

(3) Existenţa unui sistem de control comun şi a unor politici armonizate de control şi monitorizare în toate statele membre reprezintă o condiţie prealabilă pentru instituirea liberei circulaţii a produselor cu dublă utilizare în cadrul Comunităţii.

(4) Regimul actual de control al exporturilor de produse cu dublă utilizare instituit prin Regulamentul (CE) nr. 3381/942 şi Decizia 94/942/PESC3 trebuie să facă obiectul unei armonizări ulterioare pentru a garanta în continuare aplicarea eficientă a controlului.

(5) Listele comune de produse cu dublă utilizare, destinaţiile şi orientările sunt elemente esenţiale pentru un sistem eficient de control al exporturilor; astfel de liste au fost stabilite prin Decizia 94/942/PESC şi prin modificările ulterioare şi trebuie incluse în prezentul regulament.

(6) Responsabilitatea de a decide în legătură cu cererile de autorizaţii de export revine autorităţilor naţionale. Dispoziţiile şi deciziile naţionale care au incidenţă asupra exporturilor de produse cu dublă utilizare trebuie adoptate în cadrul unei politici comerciale comune şi, în special, în baza Regulamentului (CEE) nr. 2603/69 al Consiliului din 20 decembrie 1969 de stabilire a reglementărilor comune aplicabile exporturilor4.

(7) Deciziile referitoare la actualizarea listelor comune de produse cu dublă utilizare trebuie să fie în deplină conformitate cu obligaţiile şi angajamentele pe care fiecare stat membru le-a acceptat ca membru al regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaţionale în materie.

(8) De asemenea, se supune controlului transmiterea de software şi de tehnologii prin mijloace de comunicare electronice, fax sau telefon, către destinaţii din afara Comunităţii.

(9) O atenţie deosebită trebuie acordată chestiunilor legate de reexport şi de utilizare finală.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...