Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 126/2006 privind permisele de conducere (reformată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0126

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/126/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind permisele de conducere (reformată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere3 a fost modificată în mod substanţial de mai multe ori. Odată cu noile modificări aduse respectivei directive este necesar, în scopul clarificării, ca dispoziţiile respective să fie reformate.

(2) Normele privind permisele de conducere sunt elemente esenţiale ale politicii comune în domeniul transporturilor, contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere şi facilitează libera circulaţie a persoanelor care îşi transferă reşedinţa într-un stat membru, altul decât statul care a eliberat permisul. Ţinând seama de importanţa mijloacelor de transport individuale, posesia unui permis de conducere recunoscut în mod corespunzător de un stat membru gazdă favorizează libera circulaţie şi libertatea de stabilire a persoanelor. În ciuda progreselor înregistrate în privinţa armonizării normelor referitoare la permisele de conducere, între statele membre au continuat să existe diferenţe semnificative cu privire la normele privind periodicitatea reînnoirii permiselor şi la subcategoriile de vehicule care necesită o armonizare mai profundă, pentru a contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare.

(3) Posibilitatea stabilirii unor dispoziţii naţionale cu privire la perioada de valabilitate prevăzută de Directiva 91/439/CEE duce la coexistenţa unor norme diferite în diverse state membre şi la circulaţia a peste 110 modele diferite de permise de conducere valabile în statele membre. Aceasta creează probleme de transparenţă pentru cetăţeni, forţele poliţieneşti şi administraţiile care răspund de gestionarea permiselor de conducere şi are ca rezultat falsificarea documentelor care datează uneori de câteva decenii.

(4) Pentru a evita ca modelul unic de permis de conducere european să se adauge la cele 110 modele aflate deja în circulaţie, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a elibera acest model unic tuturor deţinătorilor de permise.

(5) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obţinute înainte de data aplicării sale.

(6) Permisele de conducere sunt recunoscute reciproc. Statele membre ar trebui să poată aplica perioada de valabilitate stabilită de prezenta directivă unui permis care a fost eliberat de un alt stat membru fără limitarea perioadei de valabilitate administrativă şi al cărui titular îşi are reşedinţa pe teritoriul lor de peste doi ani.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...