Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 123/2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne Număr celex: 32006L0123

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind serviciile în cadrul pieţei interne

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) prima şi a treia teză şi articolul 55,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3,

întrucât:

___________

1 JO C 221, 8.9.2005, p.113

2 JO C 43, 18.2.2005, p. 18

3 Avizul Parlamentului European din 16 februarie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziţia Comună a Consiliului din 24 iulie 2006 (JO C 270 E, 7.11.2006, p.1) şi Poziţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2006. Decizia Consiliului din 11 decembrie 2006.

(1) Comunitatea Europeană are ca obiectiv stabilirea unor legături din ce în ce mai strânse între statele şi popoarele Europei şi asigurarea progresului economic şi social. În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din tratat, piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a serviciilor. În conformitate cu articolul 43 din tratat, libertatea de stabilire este asigurată. Articolul 49 din tratat stabileşte dreptul de a presta servicii în cadrul Comunităţii. Eliminarea barierelor în calea dezvoltării activităţilor de servicii dintre statele membre este esenţială în vederea consolidării integrării popoarelor Europei şi promovării unui progres economic şi social echilibrat şi durabil. În eliminarea acestor bariere este esenţial să se asigure că dezvoltarea activităţilor de servicii contribuie la îndeplinirea misiunii menţionate la articolul 2 din tratat, şi anume de a promova în întreaga Comunitate o dezvoltare armonioasă, echilibrată şi durabilă a activităţilor economice, un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, egalitatea între bărbaţi şi femei, o creştere durabilă şi neinflaţionistă, un grad ridicat de competitivitate şi de convergenţă a performanţelor economice, un nivel ridicat de protecţie şi de ameliorare a calităţii mediului, creşterea nivelului şi calităţii vieţii şi coeziunea economică şi socială şi solidaritatea între statele membre.

(2) O mai mare concurenţă a pieţei serviciilor este esenţială pentru a promova creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană. În prezent, numeroase bariere în cadrul pieţei interne îi împiedică pe prestatorii de servicii, în special întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), să îşi extindă activităţile dincolo de frontierele naţionale şi să profite de toate avantajele pieţei interne. Această situaţie scade competitivitatea la nivel mondial a prestatorilor de servicii din Uniunea Europeană. O piaţă liberă care obligă statele membre să elimine restricţiile în calea circulaţiei transfrontaliere a serviciilor, crescând totodată transparenţa şi asigurând o mai bună informare a consumatorilor, ar oferi consumatorilor o posibilitate mai mare de a alege şi servicii de calitate mai bună, la preţuri mai mici.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...