Back

Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 117/2006 privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri radioactive şi combustibil uzat Număr celex: 32006L0117

În vigoare de la 05.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM A CONSILIULUI
din 20 noiembrie 2006
privind supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri
radioactive şi combustibil uzat

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 31 alineatul (2) şi articolul 32,

având în vedere propunerea Comisiei, redactată după obţinerea avizului unui grup de persoane numite de Comitetul ştiinţific şi tehnic dintre experţii ştiinţifici din statele membre, în conformitate cu articolul 31 din tratat, şi după consultarea Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Operaţiunile de transferuri de deşeuri radioactive sau combustibil uzat fac obiectul unor cerinţe în temeiul instrumentelor juridice comunitare şi internaţionale privind, în special, transportul în siguranţă al materialului radioactiv şi condiţiile în care deşeurile radioactive sau combustibilul uzat se elimină sau se depozitează în ţara de destinaţie.

(2) Pe lângă cerinţele menţionate anterior, protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei prevede ca transferurile de deşeuri radioactive sau combustibil uzat între statele membre, precum şi la intrarea sau la ieşirea din Comunitate să facă obiectul unui sistem obligatoriu şi comun de autorizare prealabilă.

(3) În conformitate cu Rezoluţia Consiliului din 22 mai 2002 privind stabilirea sistemelor naţionale de supraveghere şi control a prezenţei materialelor radioactive în reciclarea materialelor metalice în statele membre3, este esenţial să se minimizeze riscul radiologic care rezultă din prezenţa materialelor radioactive printre materialele metalice destinate reciclării.

(4) Directiva 92/3/Euratom a Consiliului din 3 februarie 1992 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri radioactive între statele membre, precum şi la intrarea sau la ieşirea din Comunitate4 a instituit un sistem comunitar de control strict şi autorizare prealabilă pentru transferurile de deşeuri radioactive, care s-a dovedit a avea efecte pozitive. Cu toate acestea, sistemul respectiv trebuie să fie modificat pe baza experienţei acumulate, pentru a clarifica şi a introduce concepte şi definiţii, pentru a aborda situaţii care au fost omise anterior, pentru a simplifica procedura existentă privind transferul de deşeuri radioactive între statele membre şi pentru a garanta coerenţa cu alte dispoziţii comunitare şi internaţionale, în special cu Convenţia comună asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive (denumită în continuare "convenţia comună"), la care Comunitatea a aderat la 2 ianuarie 2006.

(5) În cadrul celei de-a cincea etape a iniţiativei SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - simplificarea legislaţiei privind piaţa internă), a fost înfiinţat un grup de lucru compus din reprezentanţi ai statelor membre şi utilizatori pentru a aborda câteva obiective formulate de utilizatorii Directivei 92/3/Euratom şi pentru alinierea acesteia, în acelaşi timp, cu normele şi instrumentele internaţionale actuale.

(6) Procedura prevăzută de Directiva 92/3/Euratom se aplică, în practică, numai transferurilor de combustibil uzat pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară, considerat, prin urmare, "deşeu radioactiv" în sensul directivei respective. Din punct de vedere radiologic, nu se justifică excluderea aplicării procedurii de supraveghere şi control pentru combustibilul uzat destinat reprocesării. În consecinţă, prezenta directivă trebuie să reglementeze toate transferurile de combustibil uzat, destinat eliminării sau reprocesării.

(7) Fiecare stat membru este pe deplin răspunzător de politica pe care o adoptă privind gestionarea deşeurilor nucleare şi a combustibilului uzat care intră în competenţa sa, unele dintre acestea optând pentru reprocesarea combustibilului uzat, iar altele pentru eliminarea definitivă a combustibilului uzat pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară. În consecinţă, prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere dreptului statelor membre de a-şi exporta combustibilul uzat în scopul reprocesării, în timp ce nici o dispoziţie a prezentei directive nu trebuie interpretată în sensul că un stat membru de destinaţie are obligaţia să accepte transferuri de deşeuri radioactive şi combustibil uzat pentru tratare finală sau eliminare finală, cu excepţia retransferului. Orice refuz al retransferurilor respective trebuie justificat pe baza criteriilor stabilite de prezenta directivă.

(8) Simplificarea procedurii actuale nu ar trebui să împiedice exercitarea drepturilor existente ale statelor membre de a formula obiecţii sau de a impune condiţii faţă de un transfer de deşeuri radioactive care necesită acordul acestora. Obiecţiile nu trebuie să fie arbitrare şi trebuie să se bazeze pe dreptul naţional, comunitar sau internaţional relevant. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de dreptul internaţional, în special exercitării, de către nave şi aeronave, a drepturilor şi libertăţilor de navigaţie maritimă, fluvială şi aeriană, prevăzute de dreptul internaţional.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...