Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 116/2006 privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe (versiune codificată) Număr celex: 32006L0116

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/116/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor
drepturi conexe (versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolele 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 93/98/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe3 a fost modificată substanţial4. Din motive de claritate şi raţionalitate, directiva menţionată ar trebui codificată.

(2) Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice şi Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (Convenţia de la Roma) nu prevăd decât durate minime de protecţie a drepturilor la care se referă, lăsând astfel statelor contractante posibilitatea de a acorda durate mai lungi. Anumite state membre au făcut uz de această posibilitate. În plus, unele state membre nu au devenit încă părţi la Convenţia de la Roma.

(3) Prin urmare, există diferenţe între legislaţiile naţionale care reglementează duratele de protecţie ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, diferenţe care pot să împiedice libera circulaţie a mărfurilor şi libera prestare de servicii şi să denatureze condiţiile de concurenţă pe piaţa comună. Se impune, în consecinţă, pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne, armonizarea legislaţiilor statelor membre astfel încât duratele de protecţie să fie identice în întreaga Comunitate.

(4) Este important să se stabilească nu numai duratele de protecţie, ci şi anumite modalităţi de aplicare a acestora, cum ar fi data de la care este calculată fiecare durată de protecţie.

(5) Dispoziţiile prezentei directive nu aduc atingere aplicării, de către statele membre, a dispoziţiilor articolului 14a alineatul (2) literele (b), (c) şi (d) şi alineatul (3) din Convenţia de la Berna.

(6) Durata minimă a protecţiei prevăzută de Convenţia de la Berna, şi anume durata de viaţă a autorului plus cincizeci de ani după decesul acestuia, era destinată să protejeze autorul şi primele două generaţii ale descendenţilor săi. Prelungirea duratelor medii de viaţă în Comunitate face ca durata menţionată să nu mai fie suficientă pentru a acoperi două generaţii.

(7) Anumite state membre au acordat prelungirea duratei de cincizeci de ani după decesul autorului în scopul de a compensa efectele războaielor mondiale asupra exploatării operelor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...