Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia) Număr celex: 32004R0883

În vigoare de la 02.05.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 42 şi 308,

având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după consultarea partenerilor sociali şi a Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranţi,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (1),

(1) Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). Poziţia comună a Consiliului din 26 ianuarie 2004 şi Poziţia Parlamentului European din 20 aprilie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Regulile de coordonare a sistemelor naţionale de securitate socială se înscriu în cadrul liberei circulaţii a persoanelor şi trebuie să contribuie la îmbunătăţirea nivelului de viaţă şi a condiţiilor de încadrare în muncă a acestora.

(2) Tratatul nu prevede alte competenţe decât cele menţionate la articolul 308 pentru a se lua măsuri adecvate în domeniul securităţii sociale pentru alte persoane decât salariaţii.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii a fost modificat şi actualizat cu numeroase ocazii, pentru a se lua în considerare atât evoluţiile la nivel comunitar, inclusiv hotărârile Curţii de Justiţie, cât şi modificările legislative la nivel naţional. Aceşti factori au contribuit la crearea unor reguli comunitare de coordonare complicate şi voluminoase. Înlocuirea acestor reguli prin modernizarea şi simplificarea lor este, prin urmare, esenţială pentru a se atinge scopul liberei circulaţii a persoanelor.

(4) Este necesar să se respecte caracteristicile proprii legislaţiilor interne privind securitatea socială şi să se elaboreze un sistem unic de coordonare.

(5) În cadrul acestei coordonări, este necesar să se garanteze tratamentul egal în Comunitate, conform diferitelor legislaţii interne, pentru persoanele în cauză.

(6) Legătura strânsă dintre legislaţiile privind securitatea socială şi dispoziţiile contractuale care le completează sau le înlocuiesc şi care au făcut obiectul unei decizii a autorităţilor publice, prin care au devenit obligatorii sau li s-a extins domeniul de aplicare, poate necesita o protecţie similară cu cea oferită de prezentul regulament, în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor respective. Un prim pas ar putea fi evaluarea experienţei statelor membre care au notificat aceste regimuri.

(7) Date fiind diferenţele majore care există între legislaţiile interne cu privire la persoanele reglementate, este preferabil să se stabilească principiul în conformitate cu care prezentul regulament se aplică resortisanţilor unui stat membru, apatrizilor şi refugiaţilor rezidenţi pe teritoriul unui stat membru, care sunt sau au fost supuşi legislaţiei de securitate socială dintr-unul sau mai multe state membre, precum şi membrilor familiilor acestora şi urmaşilor lor.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...