Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva-cadru nr. 46/2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32007L0046

În vigoare de la 09.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2007/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 5 septembrie 2007
de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi
remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi
unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective
(Directivă-cadru)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora(3) a fost modificată substanţial în repetate rânduri. Deoarece i se vor mai aduce şi alte modificări, se recomandă reformarea sa din motive de claritate.

(2) În vederea constituirii şi funcţionării pieţei interne a Comunităţii, se impune înlocuirea sistemelor de omologare ale statelor membre cu o procedură de omologare comunitară bazată pe principiul armonizării complete.

(3) Ar trebui realizată armonizarea şi precizarea prin acte de reglementare a cerinţelor tehnice aplicabile sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate şi vehiculelor. Actele de reglementare respective ar trebui să aibă drept obiectiv principal asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă rutieră, de protecţie a sănătăţii, a mediului, de eficienţă energetică şi de protecţie împotriva utilizării neautorizate.

(4) Directiva 92/53/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de modificare a Directivei 70/156/CEE privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora(4) limitează aplicarea procedurii de omologare comunitară de tip a vehiculelor complete la vehiculele din categoria M1. Cu toate acestea, pentru realizarea pieţei interne şi pentru a asigura funcţionarea adecvată a acesteia, domeniul de aplicare a prezentei directive trebuie să acopere toate categoriile de vehicule, permiţând producătorilor să beneficieze de avantajele pieţei interne prin intermediul omologării comunitare de tip.

(5) Pentru a permite producătorilor să se adapteze la noua procedură armonizată, ar trebui acordat un interval de timp suficient înainte ca omologarea comunitară de tip pentru vehicule să devină obligatorie pentru vehiculele aparţinând unor categorii diferite de M1, fabricate într-o singură etapă. Pentru vehiculele aparţinând unor categorii diferite de M1 şi care necesită omologarea în mai multe etape, este necesar un interval de timp mai lung, deoarece procedura respectivă afectează producătorii de caroserii, care vor trebui să acumuleze suficientă experienţă în domeniu, astfel încât procedurile necesare să poată fi aplicate în mod adecvat. Cu toate acestea, datorită importanţei siguranţei pentru vehiculele din categoriile M2 şi M3, este necesar ca, în perioada de tranziţie în care omologarea naţională de tip este încă valabilă, pentru a permite producătorilor să dobândească experienţă în ceea ce priveşte omologarea CE de tip pentru vehicule, aceste vehicule să respecte cerinţele tehnice prevăzute în directivele armonizate.

(6) Până în prezent, producătorii care fabrică vehicule în serii mici au fost într-o anumită măsură privaţi de beneficiile pieţei interne. Experienţa arată că siguranţa rutieră şi protecţia mediului ar putea fi îmbunătăţite semnificativ în cazul în care vehiculele produse în serii mici ar fi complet integrate sistemului de omologare comunitară de tip pentru vehicule, începând cu categoria M1.

(7) Pentru a preveni abuzul, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producţie foarte restrânsă; în consecinţă, este necesară definirea mai precisă a conceptului de serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...