Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 56/2006 privind punerea în aplicare a principiului şanselor egale şi al egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformulare) Număr celex: 32006L0054

În vigoare de la 26.07.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 5 iulie 2006
privind punerea în aplicare a principiului şanselor egale şi al
egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în materie de
încadrare în muncă şi de muncă (reformulare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 141 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă3 şi Directiva 86/378/CEE a Consiliului din 24 iulie 1986 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială4 au fost modificate în mare parte5. Directiva 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin6 şi Directiva 97/80/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind sarcina probei în cazurile de discriminare pe criterii de sex7 conţin, de asemenea, dispoziţii având ca obiect punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei. Având în vedere faptul că se aduc noi modificări acestor directive, este necesar, pentru mai multă claritate, ca dispoziţiile în cauză să facă obiectul unei reformulări şi să se adune într-un singur text principalele dispoziţii care există în acest domeniu, precum şi anumite elemente noi care decurg din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (denumită în continuare "Curtea de Justiţie").

(2) Egalitatea între bărbaţi şi femei este un principiu fundamental al dreptului comunitar, în temeiul articolului 2 şi al articolului 3 alineatul (2) din tratat, precum şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie. În conformitate cu articolele din tratat menţionate, egalitatea între bărbaţi şi femei constituie o "misiune" şi un "obiectiv" al Comunităţii, iar aceasta are obligaţia pozitivă de a o promova în toate acţiunile sale.

(3) Curtea de justiţie a considerat că domeniul de aplicare al principiului egalităţii de tratament pentru femei şi bărbaţi nu poate fi redus numai la discriminarea pe criteriul apartenenţa la un sex sau la altul. Având în vedere obiectul său şi natura drepturilor pe care tinde să le apere, acest principiu se aplică în egală măsură discriminărilor care îşi au originea în schimbarea sexului unei persoane.

(4) Articolul 141 alineatul (3) din tratat asigură de acum înainte o bază juridică specifică pentru adoptarea măsurilor comunitare destinate să garanteze aplicarea principiului şanselor egale şi al egalităţii de tratament în materie de încadrare în muncă şi de muncă, inclusiv principiul egalităţii de remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă având aceeaşi valoare.

(5) Articolele 21 şi 23 din carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzic, de asemenea, orice discriminare pe criteriul sexului şi consacră dreptul la egalitate de tratament pentru bărbaţi şi femei în toate domeniile, inclusiv în ceea ce priveşte încadrarea în muncă, munca şi remuneraţia.

(6) Hărţuirea şi hărţuirea sexuală sunt contrare principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi şi constituie discriminare pe criteriul sexului în sensul prezentei directive. Aceste forme de discriminare se manifestă nu numai la locul de muncă, dar şi în ceea ce priveşte accesul la muncă, la formare şi promovare profesională. Prin urmare, este necesar ca aceste forme de discriminare să fie interzise şi să facă obiectul unor sancţiuni efective, proporţionate şi de descurajare.

(7) În acest context, angajatorii şi persoanele responsabile cu formarea profesională trebuie încurajate să ia măsuri pentru a lupta împotriva tuturor formelor de discriminare pe criteriul sexului şi, în special, să ia măsuri preventive împotriva hărţuirii şi hărţuirii sexuale la locul de muncă şi în ceea ce priveşte accesul la muncă, la formare şi promovare profesională în conformitate cu dreptul naţional şi practicile naţionale.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...