Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1685/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1260/1999 referitor la eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operaţiunilor cofinanţate de Fondurile Structurale Număr celex: 32000R1685

În vigoare de la 29.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1685/2000
din 28 iulie 2000
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1260/1999 referitor la eligibilitatea cheltuielilor în
cadrul operaţiunilor cofinanţate de Fondurile Structurale

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind dispoziţiile generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 30 alin. (3) şi art. 53 alin. (2);

după consultarea comitetului menţionat în art. 147 din Tratat, a comitetului de gestionare a structurilor agricole şi a dezvoltării rurale şi a comitetului permanent de gestionare a pescuitului;

întrucât:

(1) Art. 1 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinirea dezvoltării rurale de către Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) şi de modificare şi abrogare a anumitor regulamente2 precizează că măsurile de dezvoltare rurală, care sunt integrate măsurilor privind promovarea dezvoltării şi ajustării structurale a regiunilor rămase în urmă (obiectivul nr. 1) sau care însoţesc măsurile de sprijinire a reconversiei economice şi sociale în zonele confruntate cu dificultăţi de ordin structural (obiectivul nr. 2) din regiunile în cauză, iau în considerare obiectivele specifice în materie de sprijin comunitar, cu respectarea condiţiilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. Art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 precizează acţiunile care pot face obiectul sprijinului pentru dezvoltare rurală;

(2) Art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1783/1999 din 12 iulie 1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER)3 precizează tipul de operaţiuni care pot fi finanţate de către FEDER;

(3) Art. 3 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1784/1999 din 12 iulie 1999 privind Fondul Social European (FSE)4 precizează tipul de operaţiuni care pot fi finanţate de către FSE;

(4) Art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1263/1999 din 21 iunie 1999 privind Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP)5 precizează tipul de măsuri pe care IFOP le poate finanţa. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2792/19996 stabileşte modalităţile şi condiţiile acţiunilor structurale ale Comunităţii în domeniul pescuitului;

(5) Art. 30 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede că regulile naţionale pertinente se aplică cheltuielilor eligibile, cu excepţia cazurilor în care Comisia consideră necesar să stabilească reguli la nivel comunitar. Pentru anumite tipuri de operaţiuni, Comisia poate considera necesar să adopte o serie de reguli comune privind cheltuielile eligibile în scopul garantării aplicării uniforme şi echitabile a Fondurilor Structurale în Comunitate. Adoptarea unei reguli referitoare la un anumit tip de operaţiune nu aduce atingere Fondului, în numele căruia poate fi cofinanţată această operaţiune. Adoptarea acestor reguli nu împiedică statele membre, în anumite cazuri care trebuie menţionate, să aplice dispoziţii naţionale mai stricte. Regulile se aplică tuturor cheltuielilor efectuate între datele stabilite în art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999;

(6) Art. 36 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 prevede că Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 se aplică, sub rezerva dispoziţiilor contrare din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală în zonele acoperite de obiectivul nr. 2, finanţate de FEDER (secţiunea "garanţie"). Regulile stabilite în prezentul regulament se aplică, deci, măsurilor care se integrează în programarea referitoare la regiunile obiectivului nr. 2, cu excepţia dispoziţiilor contrare prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1750/19997 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999;

(7) Art. 87 şi 88 din Tratat se aplică operaţiunilor cofinanţate de Fondurile Structurale. Decizia Comisiei privind aprobarea unui ajutor nu aduce atingere examinărilor efectuate asupra regulilor privind ajutoarele acordate de stat şi nu absolvă statul membru de obligaţiile sale în temeiul acestor articole;

(8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru dezvoltarea şi transformarea regiunilor,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...