Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2494/2000 privind măsurile de promovare a conservării şi gestionării durabile a pădurilor tropicale şi a altor păduri din ţările în curs de dezvoltare Număr celex: 32000R2494

În vigoare de la 15.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 2494/2000 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
ŞI AL CONSILIULUI
din 7 noiembrie 2000
privind măsurile de promovare a conservării şi gestionării durabile a
pădurilor tropicale şi a altor păduri din ţările în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 175 şi 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat la 27 iulie 2000 de către Comitetul de conciliere,

întrucât:

(1) Pădurile, ale căror funcţii şi valori pentru om sunt multiple, pot contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii în materie de dezvoltare şi de mediu, cum ar fi combaterea sărăciei, dezvoltarea economică şi socială durabilă şi protecţia mediului.

(2) În numeroase rezoluţii, Parlamentul European s-a arătat preocupat de distrugerea pădurilor şi de consecinţele acesteia pentru populaţiile dependente de pădure, în special populaţiile autohtone.

(3) Ca răspuns la cererea Parlamentului European, formulată în rezoluţia sa privind strategia forestieră a Uniunii Europene4, Comisia a adoptat o comunicare intitulată "Pădurile şi dezvoltarea: o abordare comunitară", care defineşte o strategie pentru o acţiune comunitară privind încurajarea conservării şi gestionării durabile a pădurilor în ţările în curs de dezvoltare.

(4) Obiectivele acestei strategii trebuie să fie continuate în cadrul unei politici generale a Comunităţii vizând promovarea conservării şi utilizării durabile a pădurilor, indiferent de zona geografică sau climatică în care acestea se situează.

(5) Comunitatea şi statele sale membre au semnat Declaraţia de la Rio şi programul de acţiune Agenda 21 şi acestea aderă ferm la rezoluţia intitulată "Programul privind continuarea punerii în aplicare a acţiunii Agenda 21", adoptată cu ocazia sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

(6) Comunitatea şi statele sale membre sunt membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi părţi la acordurile multilaterale privind mediul, în special Convenţia privind diversitatea biologică, Convenţia-cadru privind modificările climatice şi Convenţia privind combaterea deşertificării. Acestea s-au angajat astfel să ţină seama de responsabilităţile comune, dar diferenţiate, ale părţilor la aceste convenţii, indiferent că sunt ţări dezvoltate sau ţări în curs de dezvoltare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...