Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2493/2000 privind măsurile ce urmăresc promovarea integrării depline a dimensiunii ecologice în procesul de dezvoltare a ţărilor în curs de dezvoltare Număr celex: 32000R2493

În vigoare de la 15.11.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE) nr. 2493/2000
din 7 noiembrie 2000
privind măsurile ce urmăresc promovarea integrării depline a dimensiunii
ecologice în procesul de dezvoltare a ţărilor în curs de dezvoltare

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 şi 179,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat3, având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 27 iulie 2000,

întrucât:

(1) Epuizarea resurselor naturale şi degradarea mediului au o influenţă directă asupra dezvoltării economice şi, în special, asupra mijloacelor de subzistenţă ale comunităţilor locale, inclusiv ale populaţiilor autohtone, şi contracarând, prin aceasta, eforturile de luptă împotriva sărăciei prin dezvoltarea durabilă.

(2) Condiţiile actuale de producţie şi de consum au consecinţe transfrontaliere şi mondiale de necontestat, în special în ceea ce priveşte atmosfera, hidrosfera, starea solului şi diversitatea biologică.

(3) Comunitatea şi statele membre au semnat declaraţia de la Rio şi programul de acţiune 21 şi aderă cu fermitate la rezoluţia intitulată "Program privind continuarea aplicării acţiunii 21", adoptată în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.

(4) Comunitatea şi statele sale membre sunt părţi la acorduri multilaterale privind mediul, în special la Convenţia privind diversitatea biologică, la Convenţia-cadru privind schimbările climatice şi la Convenţia privind lupta împotriva deşertificării. Ele s-au angajat astfel să ţină cont de responsabilităţile comune, dar diferenţiate, ale părţilor la aceste convenţii, indiferent că este vorba de ţări dezvoltate sau de ţări în curs de dezvoltare.

(5) Este important să se integreze aspectele interne şi externe ale politicii comunitare în materie de mediu, cu scopul de a găsi o soluţie eficientă provocărilor identificate de Conferinţa Naţiunilor Unite privind mediul şi dezvoltarea (CNUMD) şi în decursul lucrărilor care au urmat-o.

(6) Comunitatea şi statele sale membre aderă cu fermitate la strategia Comitetului de sprijin pentru dezvoltare al Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE/CSD), intitulată "Rolul cooperării în dezvoltare la începutul secolului XXI", care face apel la susţinerea elaborării de strategii naţionale de dezvoltare durabilă în toate ţările până în 2005, pentru a asigura inversarea în mod efectiv a tendinţelor actuale de epuizare a resurselor ecologice atât la nivel mondial, cât şi la nivel naţional până în 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...