Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 851/2000 de stabilire a standardului de comercializare pentru caise Număr celex: 32000R0851

În vigoare de la 28.04.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 851/2000 AL COMISIEI
din 27 aprilie 2000
de stabilire a standardului de comercializare pentru caise

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei în sectorul fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2) şi articolul 3 alineatul (3),

întrucât:

(1) În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96, caisele fac parte din produsele pentru care trebuie să se adopte standarde. Regulamentul (CEE) nr. 1108/91 al Comisiei din 1 mai 1991 de stabilire a standardelor de calitate pentru caise3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/974, a făcut obiectul a mai multor modificări care nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Prin urmare, este necesar să se recurgă la o reformare a regulamentului menţionat şi la o abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1108/91. În acest scop, din motive de transparenţă pe piaţa mondială, este necesar să se ţină seama de standardul recomandat pentru caise de către grupul de lucru pentru standardizarea alimentelor perisabile şi dezvoltarea calităţii din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) Aplicarea acestor standarde trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, să orienteze producţia în scopul satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi să se faciliteze relaţiile comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la creşterea rentabilităţii producţiei.

(4) Standardele se aplică în toate etapele de comercializare. Transportul pe distanţe mari, depozitarea pe durată determinată sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot atrage după sine diverse alterări datorate evoluţiei biologice a acestor produse sau caracterului lor mai mult sau mai puţin perisabil. Este necesar să se ţină seama de aceste alterări în aplicarea standardelor în etapele de comercializare care urmează după etapa de expediere. Deoarece produsele din categoria "Extra" fac obiectul unei trieri şi condiţionări deosebit de atente, se va lua în considerare doar diminuarea stării de prospeţime şi de turgescenţă a acestora.

(5) Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2200/96 prevede posibilitatea de derogare de la standardele în vigoare în cazul în care fructele şi legumele dintr-o anumită regiune sunt comercializate prin comerţul cu amănuntul din această regiune pentru a răspunde unui consum local tradiţional recunoscut. Anumite soiuri de caise, produse în Germania în regiunea "Susser See", se caracterizează printr-un calibru inferior celui cerut de standardele în vigoare. Aceste caise sunt vândute în mod tradiţional în regiunea de producţie şi fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1010/98 din 14 mai 1998 care acordă Germaniei derogări de la standardele de comercializare fixate pentru caise5. În scopul clarificării şi simplificării reglementărilor comunitare, este necesar să se includă această derogare în prezentul regulament şi să se abroge, în consecinţă, Regulamentul (CE) nr. 1010/98.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...