Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit Număr celex: 32006R1198

În vigoare de la 15.08.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI
din 27 iulie 2006
privind Fondul European pentru Pescuit

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 36 şi 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

întrucât:

(1) Dezvoltarea flotei comunitare de pescuit trebuie să fie reglementată în special în conformitate cu deciziile pe care Consiliul şi Comisia trebuie să le ia în temeiul capitolului II din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor halieutice în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului4.

(2) Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului ar trebui să fie acela de a permite o exploatare durabilă a resurselor acvatice vii şi a acvaculturii în contextul dezvoltării durabile, având în vedere în mod echilibrat aspectele de mediu, economice şi sociale.

(3) Domeniul de aplicare al politicii comune în domeniul pescuitului se extinde la conservarea, gestionarea şi exploatarea resurselor acvatice vii şi la acvacultură, precum şi la prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură, în măsura în care aceste activităţi sunt practicate pe teritoriul statelor membre, în apele comunitare sau de către navele de pescuit comunitare sau resortisanţii statelor membre.

(4) În temeiul articolului 33 alineatul (2) din tratat, trebuie luată în considerare natura specială a activităţii care rezultă din structura socială a sectorului şi din disparităţile structurale şi naturale între diferitele regiuni implicate în activităţi de pescuit.

(5) Componenta de dezvoltare durabilă a politicii comune în domeniul pescuitului este integrată din 1993 în normele de reglementare a fondurilor structurale. Punerea sa în aplicare ar trebui desfăşurată în contextul dezvoltării durabile prin intermediul Fondului European pentru Pescuit (denumit în continuare FEP).

(6) Deoarece obiectivul principal al prezentului regulament, şi anume favorizarea politicii comune în domeniul pescuitului, nu poate fi atins în mod suficient de către statele membre, date fiind problemele structurale întâlnite în dezvoltarea pescuitului şi a limitelor impuse resurselor financiare ale statelor membre într-o Uniune extinsă, dar care poate fi atins mai bine la nivel comunitar prin furnizarea de finanţare multianuală vizând priorităţile relevante, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...